PRIVACY POLICY /GDPR-ADATVÉDELMI NYILATKOZAT/ÁLT. SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

BARBARA LEBER

Adatvédelmi Szabályzat-GDPR / Általános Szerződési Feltételek

A szabályzat elmagyarázza, hogyan gyűjtjük és hogyan kezeljük az Ön adatait minden weboldalunkon és más szolgáltatásainkon. Ezt a szabályzatot időről időre áttekintjük, hogy meggyőződjünk annak naprakészségéről. Ha módosításokat eszközlünk rajta, a legújabb verziót itt fogjuk közzétenni.

BARBARA LEBER(a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő szabályzatnak:

Jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe a nemzeti jogszabályok így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”) szóló 2011. évi CXII. törvény valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletében (GDPR) foglalt rendelkezéseket. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Adatkezelés célja: kereskedelmi szolgáltatás nyújtása, ügyfelek egymástól történő megkülönböztetése, adatkezelő és Vevő között létrejött szerződés teljesítése, végrehajtása, a szerződés alapján vállalt szolgáltatás nyújtása, a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok igazolása, a szerződéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése, behajtása, statisztikai elemzés, analitikai modellek építése, kapcsolattartás, igénybe vett szolgáltatások nyomon követése.

Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza:

A szabályzat módosításai az alábbi címen történő közzététellel lépnek hatályba.

www.lifestylebarbaraleber.com

AZ ADATKEZELŐ:

BARBARA LEBER

Székhely: 2045 TÖRÖKBÁLINT, BAJCSY-ZSILINSZKY ÚT 87.

Adószám: 8365883449

E-mail: barbara@leberbarbara,hu

Telefon: +36 20 9555686

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy a GDPR 37. cikk 1 bekezdésében foglalt feltételek nem állnak fönn, így adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem kerül sor.

Adatvédelmmel kapcsolatos elérhetőség:

barbara@leberbarbara,hu

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 6. „érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

az „érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Adatkezelés jogalapja a Vevő (továbbiakban: Érintett vagy Vevő) önkéntes hozzájárulása, illetve GDPR 6. cikk. (1) bek. b. pont, melyet a Vevő a regisztráció és a megrendelés során, vagy hírlevélre feliratkozás útján a jelen Tájékoztató elfogadásában megnyilvánuló önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozatával ad meg.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

A személyes adatok:

gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős az alábbiak megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik.

HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG

Az Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse..

Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva, valamint a hírlevél láblécében megjelenített valamennyi elérhetőség bármelyikén.

Az adatgyűjtés és adatkezelés:

Személyes adat

Az adatkezelés célja Név, e-mail cím Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.

Postai cím

A házhoz szállítás lehetővé tétele. Telefonszám Kapcsolattartás szállítással kapcsolatos információk közlése.

A feliratkozás időpontja hírlevél esetében

Technikai művelet végrehajtása. A feliratkozás kori IP cím hírlevél esetében Technikai művelet végrehajtása.

Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó és DM kiadványokat igénylő valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, valamint elektronikus, telemarketinges és postai úton történő tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő erre kijelölt munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

o Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint

o tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen és

o az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

Tájékoztatjuk az érintettet, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a GDPR 7. cikk 3) bekezdés alapján.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, illetve tiltakozását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

o postai úton az 2045 TÖRÖKBÁLINT, BAJCSY-ZSILINSZKY UT 87.címen,

o e-mail útján az barbara@leberbarbara.hue-mail címen,

o telefonon a +36 20 9555 686 számon.

Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről, postai DM küldeményekről, a tájékoztató hívásokról lemondhat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

o az adatkezelés az Ön hozzájárulásán és a szolgáltató jogos érdekén alapul.

o köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet, postai DM-et, telefonos értesítéseket szeretne kapni tőlünk.

o az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet, postai küldeményeket küldeni, telefonhívás keretein belül tájékoztatni.

REGISZTRÁCIÓ

Az adatgyűjtés és adatkezelés:

Személyes adat

Az adatkezelés célja Vezetéknév, keresztnév Azonosítás, a felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

E-mail cím

Kapcsolattartás, rendszerüzenetek küldése, felhasználói fiókba történő belépés értesítési telefonszám, azonosítás, kapcsolattartáisi és szállítási név és cím. hírlevél küldés (hozzájárulás esetén) A házhoz szállítás lehetővé tétele. Kiegészítő adatok: a szolgáltatás teljesítésének hatékonyabbá tétele

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

Az érintettek köre: a weboldalon regisztrált ügyfelek

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. A regisztráció törlésével azonnal törlődnek a személyes adatok. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján.

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Vevő e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Vevőt terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

postai úton a 2045 TÖRÖKBÁLINT, BAJCSY-ZSILINSZKY UT 87.címen,

e-mail útján az barbara@leberbarbara.hue-mail címen,

telefonon a +36 209555686 számon.

Az adatkezelés jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont.

az adatkezelés az Ön hozzájárulásán és/vagy a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

köteles a személyes adatokat megadni, hogy regisztrálni tudjuk.

WEBÁRUHÁZ MŰKÖDÉSÉHEZ / SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

Az adatgyűjtés és adatkezelés:

Személyes adat

Az adatkezelés célja Felhasználói név Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele.

E-mail cím

Kapcsolattartás, visszaigazolások küldése Telefonszám Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Számlázási név és cím

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése. Szállítási név és cím A házhoz szállítás lehetővé tétele.

A vásárlás/regisztráció időpontja

Technikai művelet végrehajtása. A vásárlás/regisztráció kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

Adatkezeléshez kapcsolódó érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.

Adatkezeléshez kapcsolódó érintettek köre: A weboldalon vásárló valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetőek az érintett törlési kérelme alapján.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is),

legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő erre kijelölt munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

postai úton a 2045 TÖRÖKBÁLINT, BAJCSY-ZSILINSZKY UT 87.címen,

e-mail útján az barbara@leberbarbara.hu e-mail címen,

telefonon a +36 20 9 555 686 számon.

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont,

Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év.

6:22. § [Elévülés]

Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.

Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.

Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.

Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges.

köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.

az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

AJÁNLATKÉRÉS

Az adatgyűjtés és adatkezelés:

Személyes adat

Az adatkezelés célja Név Azonosítás

Telefonszám

Kapcsolattartás, egyeztetés E-mail cím Kapcsolattartás, az ajánlat (válasz) megküldéséhez szükséges.

Az ajánlatkérés időpontja Technikai művelet végrehajtása.

Az ajánlatkérés kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

Az érintettek köre: a weboldalon ajánlatot kérő valamennyi érintett. 3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

postai úton aa2045 TÖRÖKBÁLINT, BAJCSY-ZSILINSZKY UT 87.címen,

e-mail útján az unsubscribe.barbaraleber@gmail.come-mail címen,

telefonon a +36 20 9555 686 számon.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.

az adatkezelés ajánlat adásához szükséges.

köteles a személyes adatokat megadni, hogy ajánlatot tudjunk küldeni.

az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk Önnek testre szabott ajánlatot adni.

NYEREMÉNYJÁTÉK

Az adatgyűjtés és adatkezelés:

Személyes adat

Az adatkezelés célja Vezeték-és keresztnév A kapcsolatfelvételhez, nyertesek kihirdetéséhez szükséges.

E-mail cím

Kapcsolattartás Telefonszám Kapcsolattartás

Posta cím

A nyereményjátékban nyertesként kihirdetett résztvevő(k) részére a nyeremények postai vagy futár útján történő kézbesítése Szállítási név és cím A házhoz szállítás lehetővé tétele.

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

Kapcsolódó érintettek köre: A nyereményjátékban nyertesként kihirdetett valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetőek az érintett törlési kérelme alapján.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

postai úton a 2045 TÖRÖKBÁLINT, BAJCSY-ZSILINSZKY UT 87.címen,

e-mail útján az barbara@leberbarbara.hue-mail címen,

telefonon a +36 20 9555 686 számon.

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) illetve a számviteli jogszabályoknak megfelelő számviteli bizonylat kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pont.

Tájékoztatjuk, hogy

az adatkezelés a nyereményekkel kapcsolatos adminisztráció – ennek körében a nyeremények kiküldéséhez – teljesítéséhez szükséges.

köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a nyeremények célba juttatását teljesíteni.

az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a nyereményeket eljuttatni a nyertesek részére.

PANASZKEZELÉS

Az adatgyűjtés és adatkezelés:

Személyes adat

Az adatkezelés célja Vezeték-és keresztnév Azonosítás, kapcsolattartás.

E-mail cím

Kapcsolattartás. Telefonszám Kapcsolattartás.

Számlázási név és cím

Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

Az érintettek köre: A weboldalon vásárló, vagy előfizető és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

postai úton a 2045 TÖRÖKBÁLINT, BAJCSY-ZSILINSZKY UT 87.címen,

e-mail útján az barbara@leberbarbara.hue-mail címen,

telefonon a +36 20 9555 686 számon.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

a személyes adat szolgáltatása jogi kötelezettségen alapul.

a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.

köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.

az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

AZ ADATKEZELŐ NEVÉBEN DOLGOZÓ ADATFELDOLGOZÓK

Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy a jelen szabályzatban foglalt személyes adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezeli.

Az adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységeinek elősegítése céljából, továbbá érintettel kötött szerződés-, illetve a jogszabályok által támasztott kötelezettségeinek teljesítése érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Az adatkezelő nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vegyen igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR-ban foglalt követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az adatfeldolgozó tevékenységeiért az adatkezelő jogi felelősséggel tartozik. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta, vagy azokkal ellentétesen járt el.

Az adatfeldolgozónak az adatok kezelését érintően érdemi döntéshozatala nincsen.

Az adatkezelő az informatikai háttár biztosítására tárhely-szolgáltatót, a megrendelt termékek kiszállítására futárszolgálatot, mint adatfeldolgozót vesz igénybe.

Szállítás, Futárszolgálati tevékenység, kézbesítési tevékenység adatfeldoldozó:

Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.

Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.)

DHL Express Magyarország Szállítmányozó és Szolgáltató Kft.

( 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér repülőtér 302. ép.)

www.dhl.hu

UPS Magyarország Kft

Airport City Logistic Park, G. Épület

2220 Vecsés, Lőrinci utca 154. Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság

UPS Ügyfélszolgálat: +36 1 877 0000

UPS Technikai támogatás: +36 1 777 4820

Mobil: +36 20 390 6946

Web: www.ups.com

Az Adatfeldolgozók cégnevére, valamint székhelyére vonatkozó adatok az Adatvédelmi Szabályzat elfogadásának időpontjában hatályos állapotot tükrözi, ily módon Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy az Adatfeldolgozók adataiban bekövetkezett változás

esetén azokat módosítsa, akként, hogy ennek elmulasztása esetén az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata által vezetett, nyilvános és közhiteles cégnyilvántartásba bejegyzett adatok tekintendők irányadónak.

Webhoszting tevékenység:

Honlapot és webáruházat kiszolgáló szerverek:

D250 SYSTEM

A hírlevél küldő rendszer üzemeltetője a BARBARA LEBER( 2045 Törökbálint, Bajcsy-Zsilinszky út 87.) www.lifestylebarbaraleber.com

Könyvelés

Quality Könyvelőiroda Kft

T/F: 061/369-8669

mobil: 0670/423-0009

www.profi-konyvelo.hu

Rendszerfejlesztés és rendszerüzemeltetés:

ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK FÉL RÉSZÉRE

Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Amennyiben az Adatkezelő a www.lifestylebarbaraleber.com oldalon található tartalomszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen adattovábbítás kizárólag a már regisztrált Vevők regisztrációjának folyamatos voltát szolgálhatja, azonban a jelen adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe az érintettet nem hozhatja.

Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Adatkezelő az adatokat a Vevők és rendeléseik nyilvántartása és a szerződések teljesítése céljából továbbíthatja az alábbi adatfeldolgozók részére:

Továbbított adatok: vezeték és keresztnév, cégnév (opcionális), szállítási cím, számlázási cím, e-mail cím, telefonszám

Adósságkezeléshez szúkséges adatfeldolgozó

Címzett megnevezése és elérhetősége: Az adatkezelő által igénybe vett adósságkezelő cég.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Családi név, utónév, lakcím, telefonszám, e-mail cím.

Az érintettek köre: Az adatkezelőnek tartozó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: Követelések érvényesítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés a követelés behajtásáig, a tartozás rendezéséig tart.

Az adatfeldolgozás jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja.

Az érintett jogai:

Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

Online fizetéshez szükséges adatfeldolgozó:

Paypal

Web: www.paypal.com

Adatvédelmi Szabályzat: https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-full

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: e-mail cím

Az érintettek köre: A weboldalon paypal fizetést választó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése)

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online fizetés lebonyolításáig tart.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. A jogalap az érintett kérésére történő online fizetés teljesítéséhez szükséges

Az érintett jogai:

Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

Az online vásárlások lebonyolítása a paypal rendszeren keresztül történik. A megrendeléskor megadott személyes adatok és bankkártya adatok a paypal amerikai szervereire kerülnek továbbításra. Az így továbbított személyes adatokat a paypal.com Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.

COOKIE-K (SÜTIK)

A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Adatkezelő weboldalán ún. sütiket (vagy cookiek-at) használ. Ezek olyan szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy az Adatkezelő maximális kényelmet nyújtson felhasználóinak, amikor azok meglátogatják az Adatkezelő weboldalát. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak az Érintett számítógépen és csak a honlap látogatásakor kerülnek át az Adatkezelő szerverére. Az Érintett megtekintheti és kitörölheti a számítógépén tárolt sütiket, és ellenőrzése alatt tarthatja azok használatának módját webböngészőjének beállításainak segítségével. Erről további információk találhatók az egyes webböngészők súgóján keresztül.

Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k”, „biztonsági cookie-k”, „Szükségszerű cookie-k”, ”Funkcionális cookie-k”, és a „weboldal statisztikájának kezeléséért felelős cookie-k” melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Süti típusa

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés

időtartama

Kezelt adatkör

Munkamenet sütik (session)

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése a vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

Connect sütik

Állandó vagy mentett sütik

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése az érintett törléséig

Statisztikai sütik

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Adatkezelés jogalapja:

Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk. (1) bek. a.. pont)

Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

GOOGLE ÉS FACEBOOK SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA

KÖZÖSSÉGI OLDALAK

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a Szolgáltató közösségi oldalát, illetve a közösségi oldalon keresztül felvette a kapcsolatot az adatkezelővel.

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, követése, népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

GOOGLE ADWORDS

A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

FACEBOOK PIXEL

A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a GDPR 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás

A hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

az adatkezelés céljai;

az Érintett személyes adatok kategóriái;

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog

A., Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén:

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik az adatkezelés ellen;

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

B.,Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

C., Az (A) és (B) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (A) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

Visszavonás joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás vissza-vonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Vevőt a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem

összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról

az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Vevőt. Ha a Vevő elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Vevő kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Vevőt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Vevő panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Vevőt. Ha a Vevő elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha a Vevő azt másként kéri.

Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha a Vevő kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Vevőt kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Vevő rendelkezésére bocsátja. A Vevő által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Vevő elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha a Vevő másként kéri.

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (…)

A tiltakozáshoz való jog

A jogos érdeken, illetve a közhatalmi jogosítványon, mint jogalapokon alapuló adatkezelések esetében Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

A., Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés az (A) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Kártérítés és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több Adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az Adatkezelő mind az adatfel-dolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes Adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

A Vevő adatairól tájékoztatást vagy azok helyesbítését, törlését/zárolását az Adatkezelő elérhetőségein.

o postai úton a 2045 TÖRÖKBÁLINT, BAJCSY-ZSILINSZKY UT 87.címen,

o e-mail útján az barbara@leberbarbara.hue-mail címen,

o telefonon a +36 20 9555 686 számon.

INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

A papír alapú adathordozókat iratmegsemmisítő segítségével, vagy külső, iratmegsemmisítésre szakosodott szervezet igénybevételével kell a személyes adatoktól megfosztani. Elektronikus adathordozók esetében az elektronikus adathordozók selejtezésére vonatkozó szabályok szerint kell gondoskodni a fizikai megsemmisítésről, illetve szükség szerint előzetesen az adatoknak a biztonságos és visszaállíthatatlan törléséről.

Az adatkezelő az alábbi konkrét adatbiztonsági intézkedéseket teszi:

A papír alapon kezelt személyes adatok védelme

A dokumentumokat biztonságos, jól zárható száraz helyiségben helyezni el.

A Szolgáltató épülete és helyiségei tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel vannak ellátva.

A személyes adatokat csak az arra jogosult személyek ismerhetik meg, azokhoz harmadik személyek nem férhetnek hozzá.

A Szolgáltató adatkezelést végző munkatársa a munkavégzése során csak úgy hagyhatja el azt a helyiséget, ahol adatkezelés folyik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az adott helyiséget bezárja.

Amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálására kerül sor, akkor a digitálisan tárolt dokumentumokra irányadó szabályokat kell alkalmazni.

Informatikai védelem

Az adatkezelés során használt számítógépek és mobil eszközök (egyéb adathordozók) a Szolgáltató birtokát képezik.

A számítógépeken található adatokhoz felhasználónévvel és jelszóval lehet csak hozzáférni.

A központi szerver géphez csak megfelelő jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá.

A digitálisan tárolt adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató adatmentéseket és archiválásokat alkalmaz.

A Szolgáltató által hasznát személyes adatokat tartalmazó számítógépes rendszer vírusvédelemmel van ellátva.

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

ADATVÉDELMI INCIDENS

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

PANASZTÉTEL

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogérvényesítési lehetőségek

BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el, eljárása illetékmentes.

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Az adatkezeléssel kapcsolatban felmerült panasza, illetve jogainak sérelme esetén a Vevő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C),

Fizetési és Szállítási Feltételek

A www.lifestylebarbaraleber.com webáruházban az alábbi fizetési módokra van lehetőség:

PayPal: PayPal számlán keresztüli utalás , bankkártyás fizetés vagy direkt banki átutalás.

SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS KÖLTSÉGEK

A barbara-leber.com futárszolgálati partnere a GLS Hungary Futárszolgálat. Az internetes rendelés elképesztően egyszerű és praktikus. Éppen ezért a kiszállítást is pontosan így alakítottuk ki. A két kiszállítási mód és a négy fizetési mód kombinálásával akkor, ott és úgy veszed át a csomagodat, ahogy csak szeretnéd.

Szállítási árak és idők

Kiszállítás helye Szállítási díj és idő

3-5 munkanapon belüli kiszállítás-ha készleten van a termék

14 munkanapos kiszállítás-ha nincs készleten a termék

a webshop felületén a termék mellett mindig jelezzük a várható kiszállítási időt!

MAGYARORSZÁGRA 2230 Ft (bruttó)

KÜLFÖLDRE 6980 Ft (bruttó)

Garancia és Visszáru

LÉBER BARBARAbrand 1999 óta a hazai piac stabil résztvevője. Mindent megtettünk, hogy a hosszú évek során mindenki elégedett legyen a munkánkkal. Ha esetleg nem tetszene a megrendelt áru, akkor az alábbi garanciák érvényesíthetők:

Pénzvisszafizetési garancia

Ha a megrendelt áruk nem nyerték el tetszésed, és nem kívánsz élni a csere opcióval, akkor 15 munkanapon belül élhetsz pénzvisszafizetési jogoddal, amelynek értelmében ha a hiánytalan, eredeti állapotában visszajuttatod hozzánk a csomagot az eredeti számlát csatolva, akkor cégünk a megadott számlaszámra visszautalja a rendelés teljes összegét. Webáruházunk 100%-os 15 munkanapos pénzvisszafizetési garanciát vállal.

Cseregarancia

Ha a megrendelt áru nem nyerte el tetszésed vagy méretbeli problémák merültek fel, akkor élhetsz 15 napos cseregarancia-jogoddal, amennyiben a megrendelt ékszerek hiánytalan állapotban visszakerülnek hozzánk. Az újbóli kiszállítási díj ez esetben a vásárlót terheli.

A garanciaérvényesítés menete:

Vedd fel velünk az barbara@leberbarbara,hu e-mail címen a kapcsolatot. Természetesen telefonálhatsz is, de ebban az esetben is arra fogjuk kérni, hogy a hibát e-mailen keresztül jelezd felénk.

Az e-mailben tüntesd fel a terméknevet, a számlaszámot, és írd le a termékkel kapcsolatban tapasztalt problémát. A lehető legrövidebb időn belül felvesszük veled a kapcsolatot, hogy orvosoljuk a problémát. Az előzetes egyeztetés nélkül visszaküldött csomagokat nem tudjuk kezelni. A pénzvisszafizetési garancia csak a termékkel együtt visszaküldött eredeti számlával együtt érvényesíthető. Amennyiben nem kapjuk vissza az eredeti számlát, illetve a terméken egyéb hiányosságok és sérülések mutatkoznak az eredeti állapotához képest, úgy a pénzvisszafizetési garancia érvényét veszti.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Kérjük Önt, hogy az Általános Szerződési Feltételeket szíveskedjen átolvasni, mert megrendelése elküldésével egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket mely Ön és az BARBARA LEBERközött, az ajánlat tétel elfogadásával szerződésként létrejön. Továbbá tudomásul veszi, hogy rendelése fizetési kötelezettséggel jár. Abban az esetben, ha Ön nem ért egyet a jelen ÁSZF tartalmával, úgy nem jogosult a webáruház tartamának megtekintésére és a rendelés leadására. Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a webáruház használatával, a termékekkel, a vásárlás menetével, vagy a szállítás menetével kapcsolatban kérdése van, abban az esetben vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbiakban megadott elérhetőségek egyikén.

A webáruházat üzemeltető vállalkozás adatai

BARBARA LEBER

Székhely: 1023 BUDAPEST, ALKOTÁS U. 39/C.

Cg., 01-09-207818

Adószám: 25313158-2-43

E-mail: barbara@leberbarbara,hu

Telefon: +36 20 9555686

Budapest Főváros Kormányhivatala, mint nemesfémvizsgáló és -hitelesítő, valamint kereskedelmi hatóság a Korm. rendelet 5 § (1) bekezdése alapján PR 8212 számon nyilvántartásba vette cégünket.

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy a GDPR 37. cikk 1 bekezdésében foglalt feltételek nem állnak fönn, így adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem kerül sor.

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

A http://lifestylebarbaraleber.com webáruházban található termékek képezik az eladó és a vásárlók közötti szerződés tárgyát. A webáruházban található termékek egyedi jellemzői a termékoldalon találhatók. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, így a termék tényleges színe nem mindig egyezik meg a valósággal. A termék mellett található vételár forintban értendő és mindig a kiválasztott termék bruttó ára. A termék ára a mindenkori hatályos jogszabálynak megfelelő általános forgalmi adót tartalmazza.

A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem minősül írásban kötött szerződésnek és nem kerül iktatásra. A szerződés a későbbiekben nem kereshető vissza. A szerződés magatartási kódexre nem utal.

A rendelés menete

A termék kiválasztása

A vásárló a kiválasztott termék nevére, vagy fotójára kattintva megtekintheti a termék bővebb ismertetőjét. A termékfotón látható dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve abban az eseteben, ahol a termékleírás azt külön kiemeli.

A termék kosárba helyezése

A termék darabszámának megadását követően a vásárló a BUY NOW gombra kattintva tudja a kifizetési eljárást kezdeményezni de ezzel még nem jön létre fizetési kötelezettség. a felület automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

A vásárlással, szállítással és fizetéssel kapcsolatos adatok megadása

A rendelés során a számlázással kapcsolatos adatok (név, cím, e-mail cím, telefonszám) megadása szükséges. A webáruházrendszer a számlázási adatokat automatikusa tárolja, mint szállítási adat. Amennyiben számlázási és a szállítási adatok eltérőek, abban az esetben a A SZÁLLÍTÁSI CÍM MEGEGYEZIK A SZÁMLÁZÁSI CÍMMEL rubrikában lévő jelölést el kell távolítani, és a szállítási adatokat meg kell adni. A rendelési adatok megadása során Önnek lehetősége van a termék átvételi módját, és a termék fizetési módját kiválasztani. A

MEGJEGYZÉS szövegdobozba tetszőlegesen adhat meg információkat a rendelésével kapcsolatban.

A rendelés ellenőrzése

A rendelés elküldése előtt még egyszer leellenőrizheti a megvásárolni kívánt termék árát, szállítási költségét, illetve a szállítási és számlázási adatokat. Amennyiben hibát észlel, abban az esetben nyomja meg a VISSZA gombot és a szükséges módosításokat végezze el!

A rendelés véglegesítése

Amennyiben a rendelés ellenőrzése során mindent rendben talál, abban az esetben a kifizetem gomb megnyomásával küldje el rendelését. A rendelés elküldésével elfogadja a webáruház Általános Szerződési Feltételeit és tudomásul veszi, hogy a rendelés fizetési kötelezettséggel jár.

A webáruházban történő rendelések esetén a Vásárló tekinthető ajánlattevőnek, így a Vásárló és az Eladó közötti szerződéskötés abban az esetben jön létre, mikor az Eladó az webáruházon keresztül történt ajánlattételt elfogadja. A webáruház által küldött automatikus rendelés visszaigazoló email nem tekinthető az ajánlattétel elfogadásának.

Árak

Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyek a webáruházban a termékek mellett találhatók. Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák. Az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget.. A szállítási költség a termék kiválasztásakor, a termék mellett fel van tüntetve, valamint a Szerződési Feltételek között is megtalálható.

Eljárás hibás ár esetén

Minden igyekezetünk ellenére előfordulhat, hogy a webáruházban a termék hibás áron szerepel. Hibás áron nem áll módunkban a rendelést elfogadni és kiszállítani. A termék hibás áron történő megrendelése esetén az eladó és a vásárló között nem jön létre szerződés. Hibás áron történő rendelés estén is automatikus visszaigazoló e-mailt küldhet a rendszerünk, amely azonban nem tekinthető a rendelés elfogadásának. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Vevőt az új adatokról. A Vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

A rendelés feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 15 óráig történik. Természetesen a Vásárló ezen időintervallumon kívül is leadhatja a megrendelését, amely a következő munkanapon kerül feldolgozásra.

A rendelés teljesítése

A raktárkészleten levő megrendelt termékeket 3-5 munkanap munkanapon belül kiszállítjuk. A raktárkészletből kifogyott, de megrendelhető terméket 14 munkanapon belül kiszállítjuk. a megrendeléskor az áru mellett fel van tüntetve, hogy mely kiszállítási idő

vonatkozik rá. Amennyiben az Eladó, a szerződésben megjelölt terméket azért nem tudja kiszállítani, mert az nem áll rendelkezésére, abban az esetben a Vevőt erről a tényről köteles haladéktalanul tájékoztatni, illetve a már kifizetésre került összeget a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb harminc napnál nem később a fogyasztó részére visszatéríteni.

Adatbeviteli hibák javításának lehetősége

A rendelés során a Vevőnek folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására, vagy törlésére. Amennyiben Ön a javítani kívánt adatlapon már tovább lépett, de még nem véglegesítette a rendelését, abban az esetben célszerű a böngésző vissza gombjára kattintani a kívánt oldal megjelenéséig, ahol a módosítást már el tudja végezni. Ha a rendelés elküldése után szeretne módosítani a megadott adatokon, akkor a fentebb megadott elérhetőségek egyikén tudja jelezni módosítási szándékát. Ön a megrendelés véglegesítésével tudomásul veszi, hogy az Eladó a Vásárló hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul megadott adatokból eredő Vásárlót érő károkért nem vonható felelősségre. A rendelés során pontatlanul megadott email cím, vagy a postafiók tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a szerződés létrejöttét.

Visszaigazolás

Minden rendelésről e-mail visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről és később egyet a várható szállítási időpontról, vagy a rendelés elfogadásának tényéről. Telefonos egyeztetés esetén hívja a webáruház telefonszámát, vagy az e-mailben található telefonszámok bármelyikét. Eladó köteles a Vevő részére a megrendelést késedelem nélkül – 48 órán belül – visszaigazolni. Amennyiben ez nem történik meg, abban az esetben a Vevőt nem köti a megrendelése és nem köteles a kiszállított terméket átvenni.

Fizetési módok

PayPal fizetés: Amennyiben a megrendelt termék értékét PayPal-lal szeretné kiegyenlíteni úgy válasza a PayPal-lal való fizetési módot. Ön a dombornyomott kártya adatainak megadásával tud fizetni. Ebben az esetben bankkártya adataidat a PayPal kezeli, a kereskedő nem látja (így nem kerül illetéktelen kézbe). A PayPal kódolja személyes pénzügyi információit, így azokhoz csak Ön férhet hozzá. Amikor a webáruházunkban kiválasztott terméket/termékeket szeretné kifizetni, a fizetés utolsó fázisában átléptetjük a PayPal™ oldalára.

Termék ellenőrzése

Termék ellenőrzés: A vevő minden esetben köteles az áru sértetlenségét kézhezvételekor ellenőrizni. Ha futár jelenlétében történik az ellenőrzés és a termék sérült, akkor ne vegye át a terméket, készíttessen jegyzőkönyvet. Mennyiségi reklamáció, illetve sérülés miatti reklamáció akkor fogadható el maradéktalanul, ha a csomag felbontásáról videofelvétel készül, amelyen jó minőségben, egyértelműen látszik, hogy a csomag a felvétel indulásakor bontatlan volt (tehát a csomag minden oldala felvételre kerül), és a felvétel vágatlanul rögzíti a csomag teljes tartalmát.

Szállítási módok

Személyes átvétel: Személyes átvétel esetén Ön az általunk megadott üzlethelyiségben tudja átvenni a megrendelt terméket. Személyes átvétel díja Ingyenes

Házhoz szállítás: Amennyiben ezt a szállítási módot választja, a futárszolgálat házhoz viszi Önnek a csomagját. A kézbesítés munkanapokon 8 – 17 óra között történik. Amennyiben az első kézbesítés sikertelen, a futár egy értesítőt hagy a postaládában. Az értesítőn található telefonszámon Ön fel tudja venni a kapcsolatot a futárszolgálattal és másik szállítási időpontot tud megadni. Az online csomagkeresés funkció segítségével a nap bármely szakában elérhető a csomagtörténet. A szállítás díja:Magyarország: 2230 Ft, Európa: 6980 Ft

A szállítástól való elállás

Amennyiben a vásárló által megrendelt termék nem áll az eladó rendelkezésére, abban az esetben az eladó fenntartja a jogot, hogy a már visszaigazolt rendelést részben, vagy egészben visszautasítsa. Részben történő teljesítésre a vevővel történt egyeztetést követően kerülhet sor. Ha az eladó a szerződéskötésben vállalt kötelezettségének nem tud eleget tenni, abban az esetben köteles a megrendelőt a lehető leghamarabb tájékoztatni.

A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. Vevő a szerződési feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

A Fogyasztót megillető elállási jog ismertetése:

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján jogosult az áru átvételét követő 14 napon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Ebben az esetben az Eladó köteles a fogyasztó által kifizetett teljes összeget haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríteni a fogyasztó részére. Az Eladó az elállási jog érvényesítése során a fogyasztó által kifizetett teljes összeget – ideértve a kiszállítási költséget is – visszafizeti a fogyasztó részére.

Amennyiben az Eladó az elállási vagy felmondási jogra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az elállási vagy felmondási idő 12 hónappal meghosszabbodik. Ha az Eladó a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra vagy felmondásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tétel vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a Fogyasztó az elállási joggal.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

A fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. A Fogyasztó elállási szándéknak bejelentésére felhasználhatja az alábbi elállásinyilatkozat-mintát is:

Elállási / Felmondási nyilatkozat minta

A fogyasztó az alábbi elállási minta kitöltésével és elérhetőségünkre történő visszajuttatásával is gyakorolhatja az elállási jogát (csak a szerződéstől való elállási / felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza).

Címzett: BARBARA LEBER

Cím: 1123 BUDAPEST, ALKOTÁS UTCA 39/C

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Termék/ek neve/i:

Szerződéskötés időpontja / átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: ………………………………

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, emailen keresztül történő jelzés esetén az email küldésének idejét kell figyelembe venni.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározottak szerint gyakorolja.

A vállalkozás kötelezettségei a fogyasztó elállása, vagy felmondása esetén

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült egyéb költségeket, mint például a kiszállítás költsége. Az Eladó azonban nem köteles a fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely az Eladó által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 22. §-nak megfelelő elállás, vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a

visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Az Eladó jogosult a fogyasztó által kifizetett teljes összeg visszafizetését mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte. Nem illeti meg az Eladót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

A vállalkozást a szerződés szerinti főkötelezettsége teljesítéséért járó ellenszolgáltatáson felül további pénzbeli követelésre feljogosító szerződési feltétel különösen nem tekinthető olyannak, mint amit a fogyasztó kifejezetten elfogadott, ha a vállalkozás olyan alapértelmezett opciót (előre kitöltött mezőt) alkalmaz, amelyet a fogyasztónak a többletösszeg fizetésének elkerülése érdekében el kellene utasítania. Ebben az esetben a vállalkozás köteles a fogyasztó részére az így kifizetett összeget visszatéríteni.

A fogyasztó kötelezettségei elállás vagy felmondása esetén

Amennyiben a fogyasztó élni kíván az indoklás nélküli elállási joggal, abban az esetben köteles az elállási szándékát tartalmazó elállási nyilatkozatot a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül az alábbi elérhetőségek egyikére elküldeni:

Postázási cím: 11213 BUDAPEST, ALKOTÁS UTCA 39/C

Email cím: barbara@leberbarbara,hu

Amennyiben a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 22. §-nak megfelelően élni szeretne az elállási jogával, úgy köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül az Eladó által megjelölt címre visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket, kivéve ha az Eladó vállalja ezen költség viselését. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. Webáruházunk esetében az Eladó nem vállalja át az áru visszaszállítási költségét, így az a vásárlót terheli.

Abban az esetben, ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket kifuvarozták a fogyasztónak, az Eladó saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Nem felel a fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a vállalkozás a fogyasztót nem tájékoztatja az elállási jogról.

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29. § (1)-nek alapján a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát az alábbi esetben:

– Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

– Romlandó, vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

– Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi, vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

– Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást, vagy kicserélést, kivéve ha ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban

már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztó eldöntheti, hogy a korábban ismertetett; kellékszavatossági jogot vagy; termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállás jogával?

Hibás teljesítés esetén az Eladó a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet; alapján jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Hibás teljesítés esetén az Eladó a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkekre kötelező 1 év jótállást vállal. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. A vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot számlát vagy nyugtát a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A jótállási igény érvényesítése során a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Amennyiben a jótállás kérése helytálló, a vásárló kérheti a termék cseréjét, vagy javítását. Amennyiben nem áll módunkban a termék cseréje készlethiány miatt, a javítás lehetősége áll fenn. Lehetőség van az árleszállítás igénylésére illetve a vételár visszatérítésére abban az esetben, ha sem a termék cseréjére sem a javítására nincs lehetőség. Amennyiben a Vevő a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét az Eladó köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A kötelező jótállás alá eső termékcsoportok

Háztartási készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely kombinációja, mosogatógép, vasaló, vízmelegítő, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezés, porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztító-gép, padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler, szivattyú;

2. villamos energiával működtetett konyhai kisgépek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, vízforraló,

konyhai robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő, fánksütő, gofrisütő, szendvicssütő, elektromos palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos rotyogtatófazék, elektromos serpenyő, elektromos popcorn készítő, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző készülék, tésztafőző, tojásfőző, ételpároló, légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló;

3. gázkészülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen tűzhely, konvektor, gázkazán, gázbojler, gázgrill, gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa;

4. motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kapálógép, fűnyíró, fűkasza, tologatós fűnyíró;

5. motoros kézi szerszámok 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen láncfűrész, fúrógép, ütvefúrógép, sarokköszörű, körfűrész, gyalu;

6. legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek, valamint napszemüvegek 10 000 Ft eladási ár felett;

7. egészségmegőrző termékek és eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen elektromos masszírozó, mágneses termék, fényterápiás eszköz;

8. közlekedési eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kerékpár, elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó;

9. motoros vízi járművek 10 000 Ft eladási ár felett;

10. gyermekgondozási cikkek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen pelenkázó-, illetve mosdató-állvány, babakocsi, magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági gyermekülés;

11. gyermekmegfigyelő berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen légzésfigyelő, szívhangfigyelő, bébiőrző;

12. gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékok bel- és kültéri, otthoni használatra 10 000 Ft eladási ár felett;

13. világítástechnikai termékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen lámpatest, fényforrás;

14. biztonsági riasztó- és jelzőberendezések 10 000 Ft eladási ár felett;

15. elektronikus hírközlő végberendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen telefon, mobiltelefon, telefaxkészülék, több funkciós készülék;

16. híradástechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen üzenetrögzítő, kihangosító készülék; műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei, televízió, projektor, videomagnó, rádió, autórádió, rádiós ébresztőóra, műholdas helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás magnó, CD-felvevő és lejátszó, DVD-felvevő és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író, asztali médialejátszó, egyéni hangrendszer, keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal, mikrofon és fülhallgató, head-set;

17. információtechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen asztali számítógép, laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, film- és hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó, pendrive, memóriakártya, akkumulátor-töltő, számológép, zsebszámológép;

18. irodatechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen iratmegsemmisítő, fénymásoló, laminálógép;

19. írásvetítők és filmtechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen film- és írásvetítő, filmnagyító, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülék;

20. optikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen távcső, látcső, mikroszkóp, teleszkóp;

21. hangszerek 10 000 Ft eladási ár felett;

22. órák és ékszerek 10 000 Ft eladási ár felett;

23. bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok 10 000 Ft eladási ár felett;

24. mérőműszerek, generátorok, tápegységek 10 000 Ft eladási ár felett;

25. lőfegyverek 10 000 Ft eladási ár felett;

26. sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök 10 000 Ft eladási ár felett;

27. villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hajszárító, hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotva;

28. nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékek 50 000 Ft eladási ár felett;

29. az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei 10 000 Ft eladási ár felett.”

Vásárlás utáni ügyfélszolgálat

A vásárló a megrendelést követően az alábbi elérhetőségeken keresztül veheti fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal garancia, jótállás, elállás vagy egyéb a rendeléssel, vagy a megrendelt termékkel kapcsolatban.

Az ügyfélszolgálat telefonszáma: +36209555686

Az ügyfélszolgálat e-mail címe: barbara@leberbarbara,hu

Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése

A webáruház tevékenységével, vagy a webáruház által forgalmazott termékkel kapcsolatos panaszukat e-mailben és postai úton is benyújthatjuk a webáruház üzemeltetője részére. Amennyiben a webáruház üzlethelyiséggel is rendelkezik, úgy panaszukat személyesen is

közölhetjük az eladóval. Az eladó az e-mailen vagy postai úton érkezett panaszra köteles érdemben írásban válaszolni és 25 napon belül a vásárló részére elküldeni.

Amennyiben az eladó a vásárló által megfogalmazott panaszt nem tartja jogosnak úgy azt köteles megindokolni és a vásárló részére írásban elküldeni, továbbá köteles írásban tájékoztatást adni, a vásárló részére, hogy panaszának jellege szerint, mely panaszügyintézési lehetőségek állnak rendelkezésére. Az eladó köteles megadni a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes békéltető testület székhelyét, telefonos elérhetőségét, internetes elérhetőségét és levelezési címét.

Az eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni.

A Fogyasztó panasza jellegéből adódóan a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni.

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:

Levelezési cím: 2045 TÖRÖKBÁLINT, BALCY ZSILINSZKY ÚT 87.

Telefonszám: +36209555686

Email cím: barbara@leberbarbara.hu

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Fogyasztóvédelmi hatóság

A fogyasztok a fogyasztóvédelmi panaszaikat a lakhelyükhöz legközelebb eső illetékes járási hivatala fogyasztóvédelemmel foglalkozó munkatársainál jelentetik be.A panasz elbírálását követően szükség esetén lefolytatják a hatósági eljárást. A másodfokú hatósági feladatok – amelyeket korábban az NFH látott el – országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatalhoz kerültek. A járási hivatalok listája az alábbi linken található: http://jarasinfo.gov.hu/

Békéltető Testület

Amennyiben a vásárló fogyasztói panaszát elutasítjuk úgy Ön velünk szemben jogosult fogyasztói panasszal élni, melyet az Ön lakhelye, vagy tartózkodási helye szerinti illetékes Békéltető Testülethez nyújthat be. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A fogyasztó békéltető testülethez fordulás feltétele, hogy a fogyasztó megkísérelje a vitát

közvetlenül a vállalkozással rendezni. A közvetlen vitarendezés történhet személyesen a szolgáltató ügyfélszolgálatán, telefonon, e-mailben. További követelmény, hogy a testület eljárása iránti kérelem, melyet a testület elnökéhez kell benyújtani, tartalmazza az alábbiakat:

a fogyasztó neve, lakóhelye, tartózkodási helye;

annak a vállalkozásnak neve és székhelye, vagy telephelye mellyel a fogyasztó vitában áll;

ha a fogyasztó annál a testületnél kívánja kérelmét benyújtani, amelyiknek az illetékessége a szerződés teljesítésének helyéhez igazodik, akkor a fogyasztónak meg kell jelölnie a szerződés teljesítésének helyét;

a fogyasztó álláspontját a fennálló vitáról, valamint azokat a tényeket, bizonyítékokat amik alátámasztják saját álláspontját;

a fogyasztó azon nyilatkozatát, ami igazolja azt, hogy a vitát megkísérelte rendezni közvetlenül a vállalkozással;

a fogyasztónak nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy nem kezdeményezett eljárást a vitás ügyében másik békéltető testületnél, nem kezdeményezett közvetítői eljárást, illetve polgári peres eljárást;

tartalmaznia kell azt, hogy mit kér, milyen döntés meghozatalát várja a testülettől.

végül a kérelmen szerepelnie kell a fogyasztó aláírásának

Mindezek mellett a kérelemhez csatolni kell minden olyan iratot, melyre a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, továbbá azon iratokat is, melyek bizonyítják, hogy a fogyasztó megkísérelte a vita rendezését a vállalkozással, de az eredménytelen maradt.

Tájékoztatjuk Önt, hogy a vállalkozásunkat együttműködési kötelezettség terheli a békéltető testületi eljárásban.

Békéltető Testületek elérhetőségei:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.huBaranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu; bekeltetes@bmkik.huBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu;Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: info@csmkik.hu;Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.huGyőr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu;Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: hbkik@hbkik.hu;

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Név: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: hkik@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu;Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.huSomogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu;Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Dr. Gáll Ferenc

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: vmkik@vmkik.huVeszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Budapest u.3.

Telefonszáma: 88/429-008,

Fax száma: 88/412-150

Név: dr. Vasvári Csaba elnök

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Név: Dr. Molnár Sándor

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu, zmkik@zmkik.hu

Bírósági eljárás

Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni.

A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

az eljáró bíróságot;

a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;

az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;

azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;

a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet (kereseti kérelem).

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Magyarország is köteles ún. online vitarendezési kapcsolattartó pontot működtetni, ahol minimum két tanácsadónak kell rendelkezésre állnia, akik segítik a vitás feleket, ha az eljárással kapcsolatban kérdésük merülne fel. Ezt a feladatot hazánkban a Budapesti Békéltető Testület látja el.

Az online vitarendezési platform az alábbi linken érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

2018 május 25.

Privacy Policy-GDPR / Terms and Conditions

PRIVACY POLICY

BARBARA LEBER

The policy explains how we collect and handle your information on all of our websites and other services. We review this policy from time to time to make sure it is up to date. If we make changes to it, the latest version will be posted here.

BARBARA LEBER. (hereinafter: Service Provider, data controller) submits to the following regulations:

In developing these rules, the Data Controller has taken into account in particular the provisions of national law, in particular Act CXII of 2011 on the right to information self-determination and freedom of information (“Infotv.”). and the provisions of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council (GDPR). The following information is provided on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, as well as on the repeal of Regulation (EC) No 95/46 (General Data Protection Regulation).

The purpose of data management: provision of commercial services, differentiation of customers, fulfillment and execution of the contract concluded between the data controller and the Buyer, provision of the service under the contract, verification of obligations and rights related to the contract, enforcement, collection, statistical analysis, building analytical models, keeping in touch, monitoring the services used.

This privacy policy governs the management of the following pages:

Amendments to the Regulations shall enter into force upon publication at the address below.

www.lifestylebarbaraleber.com

THE DATA MANAGER:

BARBARA LEBER.

Head office: 2045 Töökbálint, Bajcsy-Zsilinszky ut 87.

Tax number: 8365883449

Email: barbara@leberbarbara.hu

Phone: +36 20 9555686

The controller declares that the conditions set out in Article 37 (1) of the GDPR do not apply and that no Data Protection Officer will be appointed.

Privacy Contact:

barbara@leberbarbara.hu

DEFINITIONS

“Personal data” means any information relating to an identified or identifiable natural person (“data subject”); identify a natural person who, directly or indirectly, in particular on the basis of an identifier such as name, number, location, online identifier or one or more factors relating to the natural person’s physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity identified;

“Recipient” means a natural or legal person, public authority, agency or any other body to whom personal data are disclosed, whether a third party or not. Public authorities that may have access to personal data in the framework of an individual investigation in accordance with Union or Member State law shall not be considered as recipients; the processing of such data by these public authorities must comply with the applicable data protection rules in accordance with the purposes of the processing;

“Data processing” means any operation or set of operations on personal data or data files, whether automated or non-automated, such as collection, recording, systematisation, sorting, storage, transformation or alteration, retrieval, consultation, use, communication, transmission, distribution or otherwise harmonization or interconnection, restriction, deletion or destruction;

“Restriction of data processing” means the marking of stored personal data with the aim of limiting their future processing;

“Controller” means the natural or legal person, public authority, agency or any other body which alone or jointly with others determines the purposes and means of the processing of personal data; where the purposes and means of the processing are determined by Union or Member State law, the controller or the specific criteria for the designation of the controller may also be determined by Union or Member State law;

“Processor” means any natural or legal person, public authority, agency or any other body which processes personal data on behalf of the controller; 6. “consent of the data subject” means a voluntary, specific and duly informed and clear statement of the will of the data subject, by which the data subject indicates, by means of a statement or unambiguous expression of consent, that he or she consents to the processing of personal data concerning him or her;

“Data protection incident” means a breach of security resulting in the accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorized disclosure of, or unauthorized access to, personal data which have been transmitted, stored or otherwise handled.

“consent of the data subject” means a voluntary, specific and well-informed and unambiguous statement of the will of the data subject indicating, by means of a statement or an act unequivocally expressing his or her consent, that he or she consents to the processing of personal data concerning him or her;

LEGAL BASIS FOR DATA MANAGEMENT

The legal basis for data processing is the voluntary consent of the Buyer (hereinafter: the Data Subject or the Buyer) and Article 6 of the GDPR. (1) bek. b. point, which the Buyer gives during the

registration and ordering, or by subscribing to a newsletter, with a voluntary and duly informed statement in the acceptance of this Prospectus.

PRINCIPLES FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA

Personal information:

collected only for specified, explicit and legitimate purposes and not treated in a way incompatible with those purposes; in accordance with Article 89 (1), further processing for archiving purposes in the public interest, for scientific and historical research purposes or for statistical purposes (“purpose limitation”) shall not be considered incompatible with the original purpose;

be processed lawfully and fairly and in a way that is transparent to the data subject (“legality, due process and transparency”);

they must be appropriate and relevant to the purposes of the data processing and limited to what is necessary (“data saving”);

they must be accurate and, where necessary, kept up to date; all reasonable steps must be taken to ensure that personal data which are inaccurate for the purposes of the processing are erased or rectified without delay (“accuracy”);

it must be stored in a form which permits identification of data subjects for no longer than is necessary for the purposes for which the personal data are processed; personal data may be stored for a longer period only if the personal data are processed in accordance with Article 89 (1) for archiving in the public interest, for scientific and historical research purposes or for statistical purposes, in accordance with this Regulation; subject to the implementation of appropriate technical and organizational measures to protect its freedoms (“limited storage capacity”);

shall be handled in such a way as to ensure the adequate security of personal data, including protection against unauthorized or unlawful processing, accidental loss, destruction or damage to personal data (“integrity and confidentiality”), using appropriate technical or organizational measures.

The controller is responsible for compliance with the following and must be able to demonstrate such compliance (“accountability”).

The data controller declares that its data processing is carried out in accordance with the principles set out in this section.

NEWSLETTER, DM ACTIVITY

The Customer may, taking into account the provisions of this prospectus, consent to the Service Provider handling the personal data necessary for sending advertising offers.

Act XLVIII of 2008 on the basic conditions and certain restrictions of economic advertising activity. Pursuant to Section 6 of the Act, the User may consent in advance and expressly to contact the Service Provider with his advertising offers and other items at the contact details provided during registration.

The Service Provider does not send unsolicited advertising messages, and the User may unsubscribe from sending offers free of charge without restriction or justification. In this case, the Service Provider deletes all personal data – necessary for sending advertising messages – from its register and does not contact the User with its further advertising offers. The user can unsubscribe from the ads by clicking on the link in the message and at any of the contact details displayed in the footer of the newsletter.

Data collection and management:

Personal data

Purpose of data management Name, e-mail address Identification, enabling you to subscribe to the newsletter.

Postal address

Allow home delivery. Telephone number Contact to provide shipping information.

Date of subscription for newsletter

Perform a technical operation. For subscription IP address newsletter Perform a technical operation.

Stakeholders: All stakeholders who subscribe to the newsletter and request DM publications.

The purpose of data management is to send electronic messages (e-mail, sms, push messages) containing advertisements to the data subject, as well as to provide information on current information, products, promotions, new functions, etc. by electronic, telemarketing and postal means.

Duration of data management, deadline for deleting data: data management lasts until the withdrawal of the consent statement, ie until unsubscription.

Identity of potential data controllers entitled to access the data, recipients of personal data: Personal data may be processed by designated employees of the data controller, respecting the above principles.

Description of data subjects’ rights in relation to data processing:

o The data subject may request the controller to access, rectify, delete or restrict the processing of personal data concerning him or her, and

o object to the processing of your personal data and

o the data subject has the right to data portability and to withdraw his or her consent at any time.

The data subject is informed that he or she may withdraw his or her consent at any time pursuant to Article 7 (3) of the GDPR.

Access to, deletion, modification or restriction of the processing of personal data, portability of data or protest can be initiated by the data subject in the following ways:

o by post at 2045 Törökbálint, Bajcsy-Zsilinszky ut 87. address

o by e-mail to barbara@leberbarbara.hu,

o by phone on +36 20 9555 686.

The person concerned can unsubscribe from the newsletter, postal DM items and information calls at any time, free of charge.

Legal basis for data processing: consent of the data subject, Article 6 (1) (a) and (f) and Annex XLVIII of 2008 on the basic conditions and certain restrictions on commercial advertising. Section 6 (5) of the Act:

The advertiser, the advertising service provider or the publisher of the advertisement shall keep a register of the personal data of the persons who have made a statement to them, within the scope specified in the consent. The data contained in this register relating to the recipient of the advertisement may be processed only in accordance with the statement of consent, until it is withdrawn, and may be disclosed to third parties only with the prior consent of the person concerned.

o the data processing is based on your consent and the legitimate interest of the service provider.

o is obliged to provide personal data if you wish to receive a newsletter, postal DM, telephone notifications from us.

o failure to provide data has the consequences that we cannot send you newsletters, postal items or inform you within the framework of a telephone call.

REGISTRATION

Data collection and management:

Personal data

Purpose of data management Surname, first name Authentication, used for secure access to the user account.

E-mail address

Contact, send system messages, log in to user account, notification phone number, identification, contact and delivery name and address. send newsletter (with consent) Allow home delivery. Additional data: to make the performance of the service more efficient

Email address does not need to contain personal information.

Stakeholders: customers registered on the website

Duration of data processing, deadline for deletion of data: If one of the conditions set out in Article 17 (1) of the GDPR is met, it lasts until the data subject’s request for deletion. Deleting the registration will immediately delete the personal data. The controller shall inform the data subject electronically in accordance with Article 19 of the GDPR of the deletion of any personal data provided

by the data subject. If the data subject’s request for cancellation also covers the e-mail address provided by the data subject, the data controller will also delete the e-mail address after the notification.

Persons of potential data controllers entitled to access the data, recipients of personal data: Personal data may be processed by the authorized employees of the data controller in accordance with the contents of this prospectus.

The Data Controller does not verify the personal data provided to him. The person who provided the data is solely responsible for the accuracy of the information provided. When providing the e-mail address of any Customer, it is also responsible for ensuring that only he uses the service from the e-mail address provided. Subject to this disclaimer, all liability in connection with access to a given e-mail address shall be the sole responsibility of the Buyer who registered the e-mail address.

Data subjects’ rights in relation to data processing:

The data subject may request from the controller access to, rectification, erasure or restriction of the processing of personal data concerning him or her, and

the data subject has the right to data portability and to withdraw his or her consent at any time.

The data subject can initiate access to, deletion, modification or restriction of the processing of personal data and the portability of the data in the following ways:

by post to 2045 Törökbálint, Bajcsy-Zsilinszky ut 87. address

by e-mail to barbara@leberbarbara.hu,

by phone on +36 209555686.

Legal basis for data processing: Article 6 (1) (a) and (b).

data management with your consent and / or prior to the conclusion of the contract by you necessary to take action at its request.

is required to provide personal information so that we can register.

DATA MANAGEMENT RELATED TO THE OPERATION OF THE WEB STORE / USE OF THE SERVICE

Data collection and management:

Personal data

Purpose of data management User name Identification, enabling registration.

E-mail address

Contact, sending confirmations Phone number Contact, more efficient coordination of issues related to invoicing or delivery.

Billing name and address

Issuance of a regular invoice, as well as the creation of the contract, the definition and modification of its content, the monitoring of its fulfillment, the invoicing of the fees arising from it, and the enforcement of the related claims. Shipping Name and Address Allow home delivery.

Date of purchase / registration

Perform a technical operation. IP address at time of purchase / registration Perform a technical operation.

Neither your username nor your email address is required to contain personal information.

Stakeholders related to data management: All stakeholders registered / buyers on the webshop website.

Stakeholders involved in data management: All stakeholders who buy on the website.

Duration of data processing, deadline for erasure of data: If one of the conditions set out in Article 17 (1) of the GDPR is met, it lasts until the data subject’s request for erasure. The controller shall inform the data subject electronically in accordance with Article 19 of the GDPR of the deletion of any personal data provided by the data subject. If the data subject’s request for cancellation also covers the e-mail address provided by the data subject, the data controller will also delete the e-mail address after the notification. Except in the case of accounting documents, as these data must be kept for 8 years pursuant to Section 169 (2) of Act C of 2000 on Accounting. The data subject’s contractual data may be deleted after the expiry of the civil limitation period on the basis of the data subject’s request for cancellation.

The accounting document (including general ledger accounts, analytical and detailed records) supporting the accounting accounts, directly and indirectly, must be kept in a legible form for at least 8 years, retrievable by reference to the accounting records.

Identity of potential data controllers entitled to access the data, recipients of personal data: Personal data may be processed by designated employees of the data controller, respecting the above principles.

Data subjects’ rights in relation to data processing:

The data subject may request from the controller access to, rectification, erasure or restriction of the processing of personal data concerning him or her, and

the data subject has the right to data portability and to withdraw his or her consent at any time.

The data subject can initiate access to, deletion, modification or restriction of the processing of personal data and the portability of the data in the following ways:

by post to 2045 Törökbálint, Bajcsy-Zsilinszky ut 87. address

by e-mail to barbara@leberbarbara.hu,

by phone at +36 20 9 555 686.

Legal basis for data management:

Article 6 (1) (b) and (c) of the GDPR,

Act CVIII of 2001 on certain issues of electronic commerce services and information society services. Act (hereinafter: Elker Act) 13 / A. § (3):

The service provider may process the personal data that are technically necessary for the provision of the service in order to provide the service. If the other conditions are the same, the service provider must choose and in all cases operate the means used in the provision of the information society service in such a way that personal data is processed only if it is necessary for the provision of the service and other purposes specified in this Act. necessary, but in this case only to the extent and for the time necessary.

Article 6 (1) (c) if the invoice is issued in accordance with accounting legislation.

In the case of enforcement of claims arising from the contract, Act V of 2013 on the Civil Code 6:21. § 5 years.

6:22. § [Limitation]

Unless otherwise provided by this Act, claims shall lapse within five years.

The limitation period begins when the claim becomes due.

An agreement to change the limitation period must be in writing.

An agreement excluding limitation is void.

data management is necessary for the performance of the contract and the submission of a tender.

is required to provide personal information so that we can fulfill your order.

failure to provide information will result in the inability to process your order.

REQUEST FOR

Data collection and management:

Personal data

Purpose of data management Name Identification

phone number

Contact, consultation E-mail address Contact, required to send the offer (reply).

Date of request for quotation Execution of a technical operation.

The IP address at the time of the request for quotation

Perform a technical operation.

Email address does not need to contain personal information.

Stakeholders: all stakeholders requesting a quote on the website. 3. Duration of data processing, deadline for erasure of data: If one of the conditions set out in Article 17 (1) of the GDPR is met, it lasts until the data subject’s request for erasure. The controller shall inform the data subject electronically in accordance with Article 19 of the GDPR of the deletion of any personal data provided by the data subject. If the data subject’s request for cancellation also covers the e-mail address provided by the data subject, the data controller will also delete the e-mail address after the notification.

Persons of potential data controllers entitled to access the data, recipients of personal data: Personal data may be processed by the authorized employees of the data controller in accordance with the contents of this prospectus.

Data subjects’ rights in relation to data processing:

The data subject may request from the controller access to, rectification, erasure or restriction of the processing of personal data concerning him or her, and

the data subject has the right to data portability and to withdraw his or her consent at any time.

The data subject can initiate access to, deletion, modification or restriction of the processing of personal data and the portability of the data in the following ways:

by post aa2045 Törökbálint, Bajcsy-Zsilinszky ut 87. address

by e-mail to barbara@leberbarbara.hue-mail,

by phone on +36 20 9555 686.

Legal basis for data processing: Article 6 (1) (b) of the GDPR.

data management is required to make an offer.

is required to provide personal information in order to send an offer.

failure to provide information will result in us not being able to provide you with a customized offer.

COMPETITION

Data collection and management:

Personal data

Purpose of data management Surname and first name Required for contacting and announcing winners.

E-mail address

Contact Phone number Contact

Postal address

Delivery of prizes by post or courier to the participant (s) declared the winner of the prize draw Delivery name and address Allow home delivery.

Email address does not need to contain personal information.

Related Stakeholders: All stakeholders declared winners in the sweepstakes.

Duration of data processing, deadline for erasure of data: If one of the conditions set out in Article 17 (1) of the GDPR is met, it lasts until the data subject’s request for erasure. The controller shall inform the data subject electronically in accordance with Article 19 of the GDPR of the deletion of any personal data provided by the data subject. If the data subject’s request for cancellation also covers the e-mail address provided by the data subject, the data controller will also delete the e-mail address after the notification. Except in the case of accounting documents, as these data must be kept for 8 years pursuant to Section 169 (2) of Act C of 2000 on Accounting. The data subject’s contractual data may be deleted after the expiry of the civil limitation period on the basis of the data subject’s request for cancellation.

The accounting document (including general ledger accounts, analytical and detailed records) supporting the accounting accounts, directly and indirectly, must be kept in a legible form for at least 8 years, retrievable by reference to the accounting records.

Persons of potential data controllers entitled to access the data, recipients of personal data: Personal data may be processed by the authorized employees of the data controller in accordance with the provisions of this prospectus.

Data subjects’ rights in relation to data processing:

The data subject may request from the controller access to, rectification, erasure or restriction of the processing of personal data concerning him or her, and

the data subject has the right to data portability and to withdraw his or her consent at any time.

The data subject can initiate access to, deletion, modification or restriction of the processing of personal data and the portability of the data in the following ways:

by post to 2045 Törökbálint, Bajcsy-Zsilinszky ut 87. address

by e-mail to barbara@leberbarbara.hu,

by phone on +36 20 9555 686.

Legal basis for data management:

Article 6 (1) (c) of the GDPR provides for the issue of an accounting document in accordance with Article 6 (1) (a) or accounting legislation.

We inform you that

data management is necessary for the performance of the administration related to the prizes, including the dispatch of the prizes.

is required to provide personal information so that we can complete the delivery of prizes.

failure to provide data has the consequence that we will not be able to deliver prizes to the winners.

COMPLAINT HANDLING

Data collection and management:

Personal data

Purpose of data management Surname and first name Identification, contact.

E-mail address

In Touch. Phone number Contact.

Billing name and address

Identification, handling of quality objections, questions and problems related to the ordered products.

Stakeholders: All stakeholders who are buyers or subscribers to the website and who have a quality complaint.

Duration of data processing, deadline for deletion of data: Copies of the minutes, transcripts and responses to the objection are provided in the CLV Act 1997 on Consumer Protection. Act 17 / A. § (7) shall be kept for 5 years.

Identity of potential data controllers entitled to access the data, recipients of personal data: Personal data may be processed by the data controller’s sales and marketing staff, respecting the above principles.

Data subjects’ rights in relation to data processing:

The data subject may request from the controller access to, rectification, erasure or restriction of the processing of personal data concerning him or her, and

the data subject has the right to data portability and to withdraw his or her consent at any time.

The data subject can initiate access to, deletion, modification or restriction of the processing of personal data and the portability of the data in the following ways:

by post to 2045 Törökbálint, Bajcsy-Zsilinszky ut 87. address

by e-mail to barbara@leberbarbara.hu,

by phone on +36 20 9555 686.

Legal basis for data processing: Article 6 (1) (c) GDPR and CLV 1997 on consumer protection. Act 17 / A. § (7).

the provision of personal data is based on a legal obligation.

the processing of personal data is a precondition for concluding a contract.

is required to provide personal information so that we can handle your complaint.

failure to provide information has the consequence that we are unable to handle your complaint.

DATA PROCESSORS WORKING ON BEHALF OF THE DATA CONTROLLER

The data processor and any person with access to personal data acting under the control of the data controller or the data processor shall process the personal data contained in these regulations only in accordance with the instructions of the data controller.

The data controller uses data processors in order to facilitate its own data management activities, as well as in order to fulfill its contractual or legal obligations with the data subject.

The controller places great emphasis on using only data processors who provide adequate guarantees for the implementation of appropriate technical and organizational measures to ensure compliance with the requirements of data processing in the GDPR and to protect the rights of data subjects.

The data controller is legally responsible for the activities of the data processor. The processor shall only be liable for damages caused by the data processing if it has not complied with the obligations specified in the GDPR, which are specifically imposed on the data processors, or if it has disregarded or acted contrary to the data controller’s lawful instructions.

The data processor does not have a meaningful decision regarding the handling of the data.

The data controller uses a hosting provider to provide the IT storage and a courier service as a data processor to deliver the ordered products.

Delivery, Courier service activity, delivery activity data processor:

Shipping name, shipping address, phone number, email address.

Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.)

DHL Express Magyarország Szállítmányozó és Szolgáltató Kft.

(1185 Budapest, BUD International Airport 302)

www.dhl.hu

UPS Magyarország Kft

Airport City Logistic Park, G. Building

2220 Vecsés, Lőrinci street 154.

Pest County Court as Court of Registration

UPS Customer Service: +36 1 877 0000

UPS Technical Support: +36 1 777 4820

Mobile: +36 20 390 6946

Web: www.ups.com

The data on the company name and registered office of the Data Processors reflects the situation in force at the time of the adoption of the Data Protection Regulations, thus the Data Controller reserves the right to change the data of the Data Processors. The data kept in the public and public register of companies kept by your service shall be deemed to be authoritative.

Web hosting activity:

Website and webshop servers:

D250 SYSTEM

The operator of the newsletter sending system is BARBARA LEBER (2045 Törökbálint, Bajcsy-Zsilinszky ut 87) www.lifestylebarbaraleber.com

Booking

Quality Könyvelőiroda Kft

T / F: 061 / 369-8669

mobile: 0670 / 423-0009

www.profi-konyvelo.hu

System development and system operation:

TRANSMISSION OF DATA TO THIRD PARTIES

The data controller is entitled and obliged to transfer to the competent authorities all personal data in his / her possession and duly stored by him / her, for the transfer of which he / she is obliged by law or a final official obligation. The Data Controller shall not be held liable for the transmission of such data and the consequences thereof.

If the Data Controller transfers the operation or utilization of the content service on the website www.lifestylebarbaraleber.com to a third party in whole or in part, he / she may transfer the data managed by him / her to such third party for further processing without requesting special consent. This data transfer may only serve the continuity of the registration of already registered Customers, however, it may not place the data subject at a disadvantage compared to the data management and data security rules indicated in the text of this data management information in force at any time.

In order to verify the lawfulness of the data transfer and to inform the data subject, the data controller shall keep a data transfer register containing the date of transfer of personal data processed by him, the legal basis and recipient of the transfer, the definition of the scope of transferred personal data and other data specified by law.

The Data Controller may transfer the data to the following data processors for the purpose of recording the Customers and their orders and fulfilling the contracts:

Data transmitted: surname and first name, company name (optional), delivery address, billing address, e-mail address, telephone number

A data processor required for debt management

Recipient’s name and contact details: The debt management company used by the data controller.

The fact of data management, the scope of the managed data: Surname, first name, address, telephone number, e-mail address.

Stakeholders: All stakeholders belonging to the controller.

Purpose of data management: Enforcement of claims.

Duration of data management, deadline for deleting data: Data management lasts until the collection of the claim and the settlement of the debt.

Legal basis for data processing: Article 6 (1) (c) and (f) GDPR.

Rights of the data subject:

You can find out about the conditions of data management,

You have the right to receive feedback from the controller as to whether your personal data is being processed and to have access to all information related to the processing.

You have the right to receive your personal information about you in a structured, widely used, machine-readable format.

You have the right, at the request of the data controller, to correct your inaccurate personal data without undue delay.

You may object to the processing of your personal data.

Data processor required for online payment:

PAYPAL

Web: www.paypal.com

Privacy Policy: https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full

The fact of data management, the scope of data managed: e-mail address

Stakeholders: All stakeholders who choose paypal payment on the website.

Purpose of data management: Fraud monitoring to monitor online payments, confirm transactions and protect users

Duration of data management, deadline for deleting data: It lasts until the online payment is made.

Legal basis for data processing: Article 6 (1) (b) GDPR. The legal basis is required to make an online payment at the request of the data subject

Rights of the data subject:

You can find out about the conditions of data management,

You have the right to receive feedback from the controller as to whether your personal data is being processed and to have access to all information related to the processing.

You have the right to receive your personal information about you in a structured, widely used, machine-readable format.

You have the right, at the request of the data controller, to correct your inaccurate personal data without undue delay.

Online purchases are made through the paypal system. The personal data and credit card details provided when ordering will be transmitted to paypal’s US servers. The personal data transmitted in this way is handled in accordance with paypal.com’s Privacy and Privacy Policy.

COOKIE-K

The use of cookies does not process personal data by the data controller.

The so-called uses cookies (or cookies). These are text files that allow the Data Controller to provide maximum convenience to its users when they visit the Data Controller’s website. These cookies are only temporarily stored on the Affected Computer and are only transferred to the Data Management Server when you visit the website. The Data Subject can view, delete and control the cookies stored on their computer using the settings of their web browser. For more information, see the help for each web browser.

Web Store-specific cookies for so-called “password-protected session cookies,” “shopping cart cookies,” “security cookies,” “Required cookies,” “Functional cookies,” and “website statistics” responsible cookies ”, the use of which does not require the prior consent of those concerned.

The fact of data management, the scope of data managed: Unique identification number, dates, times

Stakeholders: All stakeholders who visit the website.

The purpose of data management: To identify users, record a “shopping cart” and track visitors.

Duration of data management, deadline for deleting data:

Cookie type

Legal basis for data management

Data handling

duration

Managed data set

Session cookie

2001 CVIII on certain issues of electronic commerce services and information society services. Act (Elkertv.) 13 / A. § (3) is the period until the end of the relevant visitor session

Connect the igniter

Permanent or saved cookies

2001 CVIII on certain issues of electronic commerce services and information society services. Act (Elkertv.) 13 / A. § (3) until the deletion of the data subject

Statistical cookies

2001 CVIII on certain issues of electronic commerce services and information society services. Act (Elkertv.) 13 / A. § (3)

Identity of potential data controllers entitled to access the data:

Data subjects’ rights in relation to data processing:

The data subject has the option to delete cookies in the Tools / Settings menu of browsers, usually under the settings of the Privacy menu item.

Legal basis for data management:

Consent of the data subject (Article 6 (1) (a) of the GDPR)

The consent of the data subject is not required if the sole purpose of the use of cookies is the transmission of communications via the electronic communications network or the provision of an information society service specifically requested by the subscriber or user.

USE OF GOOGLE AND FACEBOOK SERVICES

COMMUNITY SITES

The fact of data collection, the scope of data managed: Facebook / Google + / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram, etc. registered name on social networking sites and the user’s public profile picture.

Stakeholders: All stakeholders who have registered on Facebook / Google + / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram, etc. social sites and “liked” the Service Provider’s social site or contacted the data controller via the social site.

The purpose of data collection: To share, “like”, follow, and promote certain content elements, products, promotions or the website itself on social media.

Duration of data processing, deadline for deletion of data, identity of potential data controllers entitled to access the data and data subjects’ rights related to data processing: The data subject can find out about the source of the data, its processing, the method and legal basis Data management is carried out on social networking sites, so the duration and method of data management, as well as the possibilities of deleting and modifying data are regulated by the given social networking site.

Legal basis for data management:

the voluntary consent of the data subject to the processing of his or her personal data on social networking sites.

GOOGLE ADWORDS

The online advertising program, called “Google AdWords,” is used by the data controller and uses Google’s conversion tracking service. Google Conversion Tracking is an analytics service provided by Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”).

When a User accesses a website via a Google ad, a cookie to track conversion is placed on their computer. These cookies have a limited validity and do not contain any personal data, so the User cannot be identified by them.

When the User browses certain pages of the website and the cookie has not yet expired, both Google and the data controller may see that the User has clicked on the advertisement.

Each Google AdWords customer receives a different cookie, so they cannot be tracked through AdWords customers’ websites.

The information obtained through conversion tracking cookies is used to generate conversion statistics for customers who choose AdWords conversion tracking. This is how customers find out the number of users who clicked on your ad and were redirected to a page with a conversion tracking tag. However, they do not have access to information that could identify any user.

If you do not wish to participate in conversion tracking, you can disable it by disabling the ability to set cookies in your browser. You will then not be included in your conversion tracking statistics.

More information and Google’s privacy statement can be found at www.google.de/policies/privacy/

APPLYING GOOGLE ANALYTICS

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses so-called “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site.

The information generated by the cookies associated with the website used by you will normally be stored and stored on a Google server in the USA. By activating IP anonymization on the Website, Google will shorten the User’s IP address within the Member States of the European Union or in other States party to the Agreement on the European Economic Area.

The full IP address will only be transmitted to and truncated to Google’s server in the U.S. in exceptional cases. On behalf of the operator of this website, Google will use this information to evaluate how the user has used the website, to provide the website operator with reports on website activity and to provide additional services related to website and internet usage.

Within the framework of Google Analytics, the IP address transmitted by the User’s browser is not reconciled with other data of Google. The User may prevent the storage of cookies by setting their browser appropriately, however, please note that in this case, not all functions of this website may be fully available. You may also prevent Google from collecting and processing your information about your use of the Website (including your IP address) by cookies by downloading and installing the browser plugin available at the following link. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

FACEBOOK PIXEL

A Facebook pixel is a code that is used to report conversions on a website, compile target audiences, and give the page owner detailed analytics data about visitors ’use of the website. With the help of the Facebook remarketing pixel tracking code, you can display personalized offers and advertisements on the Facebook interface to the visitors of the website. The Facebook remarketing list is not personally identifiable. You can find more information about Facebook Pixel / Facebook Pixel at: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

CUSTOMER RELATIONS AND OTHER DATA PROCESSES

Should the data controller have any questions or problems during the use of our data management services, he / she may contact the data controller in the ways provided on the website (telephone, e-mail, social networking sites, etc.).

Data manager for incoming emails, messages, phone, Facebook, etc. will delete the data provided together with the name and e-mail address of the interested party and other personal data voluntarily provided, no later than 2 years after the communication.

Information on data processing not listed in this prospectus will be provided at the time of data collection.

Upon exceptional official request, or in case of requesting other bodies based on the authorization of legislation, the Service Provider is obliged to provide information, communicate and hand over data, and make documents available.

In these cases, the Service Provider will issue personal data to the requester only if and to the extent that it is essential for the realization of the purpose of the request, provided that it has indicated the exact purpose and scope of the data.

RIGHTS OF STAKEHOLDERS

Right to information

The Data Controller shall take appropriate measures to provide the Data Subject with all information on the processing of personal data referred to in Articles 13 and 14 of the GDPR and Articles 15 to 22 of the GDPR. and Article 34 shall provide each information in a concise, transparent, comprehensible and easily accessible form, in a clear and comprehensible manner, in particular as regards any information addressed to children. The information shall be provided in writing or by other means, including, where appropriate, by electronic means. Oral information at the request of the Data subject

Right of access

You have the right to receive feedback from the controller as to whether your personal data is being processed and, if such processing is in progress, you have the right to access your personal data and the information listed in the Regulation.

the purposes of data management;

the categories of personal data of the Data Subject;

the recipients or categories of recipients to whom the personal data have been or will be communicated, including in particular the recipient in the third country;

the right to lodge a complaint with a supervisory authority;

if the data were not collected from the data subject, all available information on their source;

the fact of the automated decision-making referred to in Article 22 (1) and (4) of the GDPR, including profiling, and at least in these cases the understandable logic used and the significance of such data processing and the implications for the data subject; expected consequences.

Right to rectification

You have the right, at the request of the data controller, to correct inaccurate personal data concerning him or her without undue delay. Taking into account the purpose of the data processing, you have the right to request that the incomplete personal data be supplemented, inter alia, by means of a supplementary statement.

Right of cancellation

A., You have the right, at the request of the controller, to delete personal data concerning him without undue delay, and the controller is obliged to delete personal data concerning you without undue delay under certain conditions:

personal data are no longer required for the purpose for which they were collected or otherwise processed;

the Data Subject withdraws the consent on which the data processing is based and there is no other legal basis for the data processing;

the Data subject objects to the data processing and there is no overriding legitimate reason for the data processing or the data subject objects to the data processing;

personal data have been processed unlawfully;

personal data must be deleted in order to fulfill a legal obligation under Union or Member State law applicable to the Data Controller;

personal data were collected in connection with the provision of information society services.

B. If the Data Controller is required to delete personal data, it shall take reasonable steps, including technical measures, taking into account the available technology and the cost of implementation, to inform the Data Controllers that the Data Subject has requested them to deleting links to personal data or a copy or duplicate of such personal data.

C. Paragraphs A and B shall not apply if the processing is necessary:

for the purpose of exercising the right to freedom of expression and information;

to fulfill an obligation under Union or Member State law applicable to the Data Controller to process personal data or to perform a task carried out in the public interest or in the exercise of a public authority conferred on the Data Controller;

on grounds of public interest in the field of public health;

for the purposes of archiving in the public interest, for scientific and historical research purposes or for statistical purposes, where the right referred to in paragraph A would be likely to make such processing impossible or seriously jeopardize; obsession

to file, enforce or defend legal claims.

The right to forget

If the controller has disclosed the personal data and is obliged to delete it, it shall take reasonable steps, including technical measures, taking into account the available technology and the costs of implementation, to inform the controllers that you have requested the personal data in question. deleting links or copies or duplicates of such personal data.

Right to restrict data processing

You have the right, at the request of the controller, to restrict the processing of data if one of the following conditions is met:

You dispute the accuracy of personal data, in which case the restriction applies to the period of time that allows the data controller to verify the accuracy of the personal data;

the processing is unlawful and you oppose the deletion of the data and instead ask for a restriction on its use;

the data controller no longer needs the personal data for the purpose of data processing, but you require them to make, enforce or protect legal claims;

You objected to the data processing; in this case, the restriction applies for as long as it is established whether the legitimate reasons of the controller take precedence over your legitimate reasons.

Right of withdrawal:

The Data Subject has the right to withdraw his or her consent at any time. Withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of data processing prior to withdrawal based on consent.

Rules of procedure:

The Data Controller shall, without undue delay, but in any case within one month from the receipt of the request, inform the Buyer in accordance with Articles 15-22 of the GDPR. on the action taken on a request pursuant to Article. If necessary, taking into account the complexity of the application and the number of applications, this time limit may be extended by a further two months. On the extension of the deadline the Data Controller shall inform the Buyer within one month from the receipt of the request, indicating the reasons for the delay. If the Buyer has submitted the request electronically, the information shall, if possible, be provided electronically, unless the data subject requests otherwise.

If the Data Controller fails to take action at the request of the Buyer, it shall inform the Buyer without delay, but no later than within one month from the receipt of the request, of the reasons for non-action and that the Buyer may lodge a complaint with a supervisory authority.

The Data Controller shall inform the Buyer of the extension of the deadline, indicating the reasons for the delay, within one month from the receipt of the request. If the Buyer has submitted the request electronically, the information will be provided electronically, unless the Buyer requests otherwise.

The data controller shall provide the requested information and information free of charge. If the Buyer’s request is manifestly unfounded or excessive, in particular due to its repetitive nature, the Data Controller may charge a reasonable fee or refuse to act on the request, taking into account the administrative costs of providing the requested information or action or taking the requested action.

The Data Controller shall inform all recipients to whom he or she has communicated the personal data of any rectification, erasure or restriction on the processing of personal data, unless this proves impossible or requires a disproportionate effort. Upon request, the Data Controller shall inform the Buyer of these recipients.

The Data Controller shall provide the Customer with a copy of the personal data that is the subject of the data management. The Data Controller may charge a reasonable fee based on administrative costs for additional copies requested by the Buyer. If the Buyer has submitted the request electronically, the information will be provided in electronic format, unless the Buyer requests otherwise.

The right to data portability

You have the right to receive personal data concerning him or her made available to a data controller in a structured, widely used machine-readable format and to transfer this data to another data controller without being hindered by the data controller whose provided personal data (…)

Right to protest

In the case of data processing based on a legitimate interest or public authority as a legal basis, you have the right to object at any time to the processing of your personal data (…), including profiling based on the above provisions, for reasons related to your own situation.

Right to restrict data processing

A., The Data Subject is entitled to restrict the data processing at the request of the Data Controller if any of the following is met:

the Data Subject disputes the accuracy of the personal data, in which case the restriction applies to the period of time that allows the Data Controller to verify the accuracy of the personal data;

the processing is unlawful and the Data Subject opposes the deletion of the data and instead requests a restriction on their use;

the Data Controller no longer needs the personal data for the purpose of data processing, but the Data Subject requests them in order to submit, enforce or protect legal claims; obsession

the Data Subject protested against the data processing; in this case, the restriction shall apply for the period until it is determined whether the legitimate reasons of the Data Controller take precedence over the legitimate reasons of the Data Subject.

Where processing is restricted pursuant to paragraph (A), such personal data, with the exception of storage, shall be subject to the consent of the data subject or to the submission, enforcement or protection of legal claims or the protection of the rights of another natural or legal person. important public interest of the Member State.

Protest in case of direct business acquisition

If your personal data is processed for the purpose of direct business acquisition, you have the right to object at any time to the processing of your personal data for this purpose, including profiling, insofar as it relates to direct business acquisition. If you object to the processing of personal data for the purpose of direct business acquisition, the personal data may no longer be processed for this purpose.

Automated decision making in individual cases, including profiling

You have the right not to be covered by a decision based solely on automated data processing, including profiling, which would have legal effect or similar effect on him or her.

The preceding paragraph shall not apply if the decision:

Necessary for the conclusion or performance of a contract between you and the data controller;

is governed by EU or Member State law applicable to the controller, which also lays down appropriate measures to protect your rights and freedoms and legitimate interests; obsession

It is based on your express consent.

Compensation and damages:

Any person who has suffered pecuniary or non-pecuniary damage as a result of a breach of the Data Protection Regulation is entitled to compensation from the Data Controller or the data processor for the damage suffered. The data processor is only liable for damages caused by data processing if it has not complied with the obligations specified in the law, which are specifically imposed on the data processors, or if it has disregarded or acted contrary to the data controller’s lawful instructions.

If several Data Controllers or several Data Processors or both the Data Controller and the Data Processor are involved in the same data processing and are liable for damages caused by the data processing, each Data Controller or Data Processor shall be jointly and severally liable for the total damage.

The Data Controller or the data processor shall be released from liability if it proves that it is not liable in any way for the event that caused the damage.

Information about the Customer’s data or their correction, deletion / blocking at the contact details of the Data Controller.

o by post to 2045 Törökbálint, Bajcsy-Zsilinszky ut 87. address

o by e-mail to barbara@leberbarbara.hu,

o by phone on +36 20 9555 686.

DEADLINE FOR ACTION

The controller shall inform you without undue delay, but in any case within 1 month of receipt of the request, of the action taken on the above requests.

If necessary, it can be extended by 2 months. The data controller shall inform you of the extension of the deadline, indicating the reasons for the delay, within 1 month from the receipt of the request.

If the controller does not take action on your request, it will inform you without delay, but no later than one month after receipt of the request, of the reasons for the non-action and of the fact that you can lodge a complaint with a supervisory authority and have a judicial remedy.

SECURITY OF DATA PROCESSING

The controller and the processor shall take appropriate technical and organizational measures to take account of the state of science and technology and the costs of implementation, as well as the nature, scope, circumstances and purposes of the processing and the varying likelihood and severity of the risk to individuals’ rights and freedoms. to guarantee a level of data security appropriate to the degree of risk, including, inter alia, where appropriate:

pseudonymisation and encryption of personal data;

ensuring the continued confidentiality, integrity, availability and resilience of the systems and services used to process personal data;

in the event of a physical or technical incident, the ability to restore access to and availability of personal data in a timely manner;

a procedure for regular testing, assessment and evaluation of the effectiveness of the technical and organizational measures taken to ensure the security of data processing.

Paper-based media must be deprived of personal data by means of a shredder or by an external shredder. In the case of electronic media, the rules on the disposal of electronic media shall provide for physical destruction and, where necessary, for the secure and irrevocable erasure of data in advance.

The data controller shall take the following specific data security measures:

Protection of personal data processed on paper

Store documents in a safe, lockable, dry room.

The building and premises of the Service Provider are equipped with fire protection and property protection equipment.

Personal data may only be disclosed to authorized persons and may not be accessed by third parties.

The employee of the Service Provider performing data management may only leave the room where data management is taking place by closing the data carriers entrusted to him or her or closing the given room.

Where personal data processed on paper are digitized, the rules governing digitally stored documents shall apply.

IT protection

The computers and mobile devices (other data carriers) used in the data management are the property of the Service Provider.

Data on computers can only be accessed with a username and password.

The central server machine can only be accessed with the appropriate authority and by designated persons.

In order to ensure the security of digitally stored data, the Service Provider uses data backups and archives.

The computer system containing the personal data used by the Service Provider is equipped with virus protection.

INFORMATION OF THE STAKEHOLDER ABOUT THE DATA PROTECTION INCIDENT

If the data protection incident is likely to pose a high risk to the rights and freedoms of natural persons, the controller shall inform the data subject of the data protection incident without undue delay.

The information provided to the data subject shall clearly and intelligibly describe the nature of the data protection incident and the name and contact details of the data protection officer or other contact person providing further information; the likely consequences of the data protection incident must be described; describe the measures taken or planned by the controller to remedy the data protection incident, including, where appropriate, measures to mitigate any adverse consequences arising from the data protection incident.

The data subject need not be informed if any of the following conditions are met:

the controller has implemented appropriate technical and organizational security measures and these measures have been applied to the data affected by the data protection incident, in particular measures such as the use of encryption which make it incomprehensible to persons not authorized to access personal data; data;

the controller has taken further measures following the data protection incident to ensure that the high risk to the data subject’s rights and freedoms is no longer likely to materialize;

information would require a disproportionate effort. In such cases, the data subject shall be informed through publicly available information or a similar measure shall be taken to ensure that the data subject is informed in an equally effective manner.

If the controller has not yet notified the data subject of the data protection incident, the supervisory authority may, after considering whether the data protection incident is likely to involve a high risk, order that the data subject be informed.

PRIVACY INCIDENT

The data protection incident shall be reported by the controller to the supervisory authority competent under Article 55 without undue delay and, if possible, no later than 72 hours after becoming aware of the data protection incident, unless the data protection incident is not likely to jeopardize the rights of individuals. and freedoms. If the notification is not made within 72 hours, the reasons for the delay must be provided.

COMPLAINTS

Complaints against possible breaches of the data controller can be lodged with the National Data Protection and Freedom of Information Authority:

National Data Protection and Freedom of Information Authority

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet avenue 22 / C.

Mailing address: 1530 Budapest, Mailbox: 5.

Phone: +36 -1-391-1400

Fax: + 36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Enforcement options

RIGHT TO GO TO COURT:

If the data subject violates his / her rights, he / she may take legal action against the Data Controller. The court acts out of turn in the case, its proceedings are free of charge.

Data protection authority procedure:

In the event of a complaint or violation of his / her rights in connection with data management, the Customer shall contact the National Data Protection and Freedom of Information Authority (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22 / C),

Payment and Delivery Terms

The following payment methods are available in the www.lifestylebarbaraleber.com web store:

PayPal: Transfer via PayPal account, credit card payment or direct bank transfer.

TERMS AND CONDITIONS OF DELIVERY

The courier service partner of barbara-leber.com is GLS Hungary Courier Service. Online ordering is amazingly simple and practical. That is why the delivery was designed exactly like this. By combining the two delivery methods and the four payment methods, you will take over your package as and when you want.

Delivery prices and times

Place of delivery Shipping fee and time

Delivery within 3-5 working days if the product is in stock

14 business days delivery if the product is not in stock

in the webshop interface, next to the product, we always indicate the expected delivery time!

TO HUNGARY 2230 HUF (gross)

ABROAD 6980 HUF (gross)

Warranty and Returns

The BARBARA LEBER LIFESTYLE brand has been a stable player in the domestic market since 1999. We have done our best to make everyone happy with our work over the years. If you do not like the ordered goods, the following guarantees can be enforced:

Money back guarantee

If you do not like the ordered goods and do not want to use the exchange option, you can exercise your right to a refund within 15 working days, according to which if you return the package to us in its original condition with the original invoice, our company will return the order to the specified account number. whole amount. Our webshop offers a 100% 15 business day money back guarantee.

replacement Warranty

If the ordered goods did not win your liking or there were size problems, you can exercise your 15-day exchange warranty if the ordered jewelry is returned to us in full condition. In this case, the re-delivery fee is borne by the buyer.

Warranty validation process:

Contact us at barbara@leberbarbara.hu. Of course, you can also call, but in this case we will also ask you to report the error to us by e-mail.

Include the product name, account number, and problem with the product in the email. We will contact you as soon as possible to resolve the issue. Packages returned without prior consultation cannot be handled. The money back guarantee can only be validated together with the original invoice returned with the product. If we do not return the original invoice or if the product shows other defects and damage compared to its original condition, the money back guarantee will be void.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

Please read the General Terms and Conditions, because at the same time you send your order, you declare that you know, consider binding and accept the General Terms and Conditions, which are concluded between you and BARBARA LEBER as a contract by accepting the offer item. You further acknowledge that your order is subject to payment. In case you do not agree with the content of these GTC, you are not entitled to view the duration of the web store and place the order. If you have any questions regarding these General Terms and Conditions, the use of the online store, the products, the purchase process, or the delivery process, please contact us at one of the contact details provided below.

Details of the company operating the web store

BARBARA LEBER.

Head office: 2045 Töökbálint, Bajcsy-Zsilinszky ut 87.

Cg., 01-09-207818

Tax number: 25313158-2-43

Email: barbara@leberbarbara.hu

Phone: +36 20 9555686

The Government Office of the Capital City of Budapest, as a precious metal inspector and certifier, as well as a commercial authority, registered our company under number PR 8212 pursuant to Section 5 (1) of the Government Decree.

The controller declares that the conditions set out in Article 37 (1) of the GDPR do not apply and that no Data Protection Officer will be appointed.

Essential characteristics of the subject of the contract

The products in the http://barbara-leber.com web store are the subject of a contract between the seller and the buyers. The unique features of the products in the web store can be found on the

product page. The images shown are illustrations in some places, so the actual color of the product may not always correspond to reality. The purchase price next to the product is in HUF and is always the gross price of the selected product. The price of the product includes the sales tax in accordance with the current legislation.

The language of the contract is Hungarian. The contract is not a written contract and will not be registered. The contract cannot be revoked at a later date. The contract does not refer to a code of conduct.

Order process

Product selection

The customer can click on the name or photo of the selected product to see a more detailed description of the product. The decorative elements shown in the product photo are not part of the product, unless specifically stated in the product description.

Put the product in the cart

After entering the number of products, the customer can initiate the payment procedure by clicking on the BUY NOW button, but this does not create a payment obligation. the interface automatically calculates the total amount of the order.

Provide purchase, shipping, and payment information

During the order, it is necessary to provide the data related to the invoicing (name, address, e-mail address, telephone number). The web store system automatically stores billing data as shipping data. If the billing and shipping details are different, the check in the SHIPPING ADDRESS MATCHES BILLING ADDRESS field must be removed and the shipping details must be entered. When entering your order details, you have the option to select the method of receiving the product and the method of payment for the product. In the NOTE text box, you can enter any information about your order.

Check your order

Before sending your order, you can double-check the price, shipping cost, and shipping and billing information for the product you want to purchase. If you notice an error, press the BACK button and make the necessary changes.

Order finalization

If you find everything is OK while checking your order, then send your order by pressing the payout button. By sending the order, you accept the General Terms and Conditions of the web store and acknowledge that the order is subject to payment.

In the case of orders in the web store, the Buyer can be considered a bidder, so the conclusion of a contract between the Buyer and the Seller is established in the event that the Seller accepts the offer made through the web store. An automatic order confirmation email sent by the web store will not be considered as acceptance of the offer.

Prices

Our prices are the list prices valid at the time of ordering, which can be found next to the products in the web store. Prices are gross prices, VAT included. Prices do not include shipping costs. Shipping costs are indicated next to the product when selecting the product and can also be found in the Terms and Conditions.

Procedure in case of incorrect price

Despite all our efforts, the product may be listed at the wrong price in the web store. We are unable to accept and deliver your order at the wrong price. If the product is ordered at the wrong price, no contract will be concluded between the seller and the buyer. Even if you order at the wrong price, our system may send you an automatic confirmation email, which, however, will not be considered as acceptance of the order. In such a case, we will inform the Buyer about the new data immediately after recognizing or modifying the error. The Buyer may then reaffirm the order or have the option of either party withdrawing from the contract.

Order processing

Orders are processed until 3pm on business days. Of course, the Customer can also place his order outside this time interval, which will be processed on the next business day.

Fulfillment of the order

The ordered products in stock will be delivered within 3-5 working days. Out of stock, but orderable product will be delivered within 14 working days. when ordering, the delivery time is indicated next to the goods. If the Seller is unable to deliver the product specified in the contract because it is not available to it, then it is obliged to inform the Buyer about this fact immediately or the amount already paid as soon as possible, but not later than thirty days. reimbursed to the consumer.

Possibility to correct data entry errors

During the order, the Buyer has the opportunity to correct or delete the entered data continuously. If you have already proceeded to the form you want to correct, but have not yet finalized your order, it is advisable to click on the browser’s back button until the desired page appears, where you can make the change. If you wish to make changes to the information provided after your order has been submitted, you may indicate your intention to make changes at one of the contact details provided above. By finalizing the order, you acknowledge that the Seller cannot be held liable for damages to the Buyer resulting from incorrect data entry by the Buyer or inaccurate data. An inaccurate email address provided during the order or the saturation of the mailbox space may cause a lack of confirmation, which may prevent the conclusion of the contract.

Confirmation

We send email feedback on all orders. This means that after you place your order, you will receive an automatic email about the receipt of your order and later one about your expected delivery date or the fact that your order has been accepted. In case of a telephone consultation, call the telephone number of the web store or any of the telephone numbers in the e-mail. The Seller is obliged to confirm the order to the Buyer without delay – within 48 hours. If this does not happen, the Buyer is not bound by his order and is not obliged to take over the delivered product.

Payment methods

PayPal payment: If you want to pay for the value of the ordered product with PayPal, choose the payment method with PayPal. You can pay by entering the details of the embossed card. In this case, your credit card details will be handled by PayPal and will not be seen by the merchant (so it will not fall into the wrong hands). PayPal encrypts your personal financial information so that only you can access it. When you want to pay for the product (s) selected in our webshop, we will proceed to the PayPal ™ page in the last phase of the payment.

Product inspection

Product inspection: In all cases, the buyer is obliged to check the integrity of the goods upon receipt. If the inspection is carried out in the presence of a courier and the product is damaged, do not take over the product, make a report. Quantitative complaints or complaints about damage can be accepted in full if the opening of the package is videotaped in good quality, it is clear that the package was unopened at the start of the recording (so all sides of the package are recorded) and the recording is uncut. the entire contents of the package.

Modes of transport

Personal collection: In case of personal collection, you can pick up the ordered product in the store premises provided by us. Personal collection fee Free of charge

Home delivery: If you choose this delivery method, the courier service will take your package to your home. Delivery takes place on working days from 8 am to 5 pm. If the first delivery fails, the courier leaves a notice in the mailbox. You can contact the courier service at the telephone number on the notice and provide another delivery time. The online package search feature allows you to access your package history at any time of the day. Delivery fee: Hungary: 2230 HUF, Europe: 13400 HUF

Withdrawal from delivery

If the product ordered by the buyer is not available to the seller, then the seller reserves the right to reject the already confirmed order in part or in full. Partial performance may take place after consultation with the buyer. If the seller is unable to fulfill his obligations under the contract, he must inform the customer as soon as possible.

The online store does not enter into contracts with minors. Buyer declares that he is of legal age by accepting the terms of the contract.

Description of the Consumer’s right of withdrawal:

The consumer in 45/2014. (II. 26.) is entitled to withdraw from the purchase without giving reasons within 14 days of receiving the goods. In this case, the Seller is obliged to refund the full amount paid by the consumer to the consumer immediately, but no later than within 14 days from the receipt of the consumer’s statement of withdrawal. The Seller shall reimburse the consumer for the full amount paid by the consumer during the exercise of the right of withdrawal, including the delivery cost.

If the Seller fails to comply with its obligation to provide information on the right of withdrawal or cancellation, the withdrawal or cancellation period will be extended by 12 months. If the Seller

provides the information within 14 days from the date of receipt of the product or the conclusion of the contract, but within 12 months, the period open for withdrawal or termination shall be 14 days from the notification of this information.

In case of sale and purchase of several products, if the delivery of each product takes place at different times, the Consumer may exercise the right of withdrawal within 14 days from the receipt of the last delivered product or product consisting of several lots or pieces.

If the consumer has made an offer to conclude the contract, the consumer has the right to withdraw the offer before concluding the contract, which removes the obligation to make an offer covering the conclusion of the contract.

The consumer also exercises his right of withdrawal between the date of conclusion of the contract and the date of receipt of the product. The Consumer may also use the following model statement of withdrawal to indicate his intention to withdraw:

Sample Notice of Withdrawal / Termination

The consumer can also exercise his right of withdrawal by filling in the following withdrawal form and returning it to our contact details (fill in and return it only in case of intention to withdraw from the contract).

Addressee: BARBARA LEBER.

Address: 2045 TÖRÖKBÁLINT, BAJCSY-ZSILINSZKY UT 87

I, the undersigned, declare that I exercise my right of withdrawal in respect of the contract for the sale of the following product (s):

Product name (s):

Date of conclusion of contract / date of receipt:

Name of consumer (s):

Address of consumer (s):

Signature of consumer (s): (paper declaration only)

Date: ………………………………

The consumer exercises his right of withdrawal within the deadline if he sends his statement of withdrawal before the expiry of the 14th day from the receipt of the product. In the case of a written withdrawal, it is sufficient to send the statement of withdrawal within 14 days. When notifying by post, the date of posting and, in the case of notification by e-mail, the time of sending the e-mail must be taken into account.

It is up to the consumer to prove that the right of withdrawal is in accordance with 45/2014. (II. 26.) Gov. Decree.

Obligations of the business in case of withdrawal or termination of the consumer

If the consumer in 45/2014. (II. 26.) of the Government Decree, the business shall reimburse the full amount paid by the consumer as consideration, including other costs incurred in connection with the performance, immediately, but no later than within fourteen days of becoming aware of the withdrawal. the cost of delivery. However, the Seller shall not be obliged to reimburse the consumer for the additional costs resulting from the choice of a mode of transport other than the cheapest standard mode of transport offered by the Seller.

A 45/2014. (II. 26.) in the event of withdrawal or termination in accordance with Section 22 of the Government Decree, the Seller shall reimburse the amount returned to the consumer in the same way as the method of payment used by the consumer. With the express consent of the consumer, the Seller may use another method of payment for the refund, but the consumer may not be charged any additional fees as a result.

If the consumer specifically chooses a mode of transport other than the least expensive standard mode of transport, the Seller shall not be obliged to reimburse the resulting additional costs.

The Seller is entitled to withhold the refund of the full amount paid by the consumer until he has received the product back or the consumer has proved to the credit that he has returned it. The Seller does not have the right of retention if he has undertaken to return the product himself.

In particular, a contract term which entitles the business to a pecuniary claim in addition to the consideration for the fulfillment of its main contractual obligation shall not be considered to be expressly accepted by the consumer if the business uses a default option (pre-filled field) that it avoids should instruct. In this case, the business is obliged to reimburse the consumer for the amount thus paid.

Obligations of the consumer in the event of withdrawal or termination

If the consumer wishes to exercise the right of withdrawal without justification, he must send a statement of withdrawal with his intention to withdraw to one of the following contacts within 14 days of receipt of the product:

Postal address: 11213 BUDAPEST, ALKOTÁS UTCA 39 / C

Email address: barbara@leberbarbara.hu

If the consumer in 45/2014. (II. 26.) in order to exercise his right of withdrawal, he is obliged to return the product immediately, but no later than within fourteen days from the notification of the withdrawal, to the address indicated by the Seller, or to the company or the company to a person authorized to receive it. The time limit shall be deemed to have been observed if the consumer sends the product before the time limit expires.

The consumer shall bear the costs incurred in connection with the return of the goods due to the exercise of the right of withdrawal, unless the Seller undertakes to bear this cost. In addition, there are no other costs for the consumer. In the case of our webshop, the Seller does not take over the cost of returning the goods, so it is borne by the buyer.

In the event that the product has been transported to the consumer at the same time as concluding the off-premises contract, the Seller shall return the product at its own expense if, due to its nature, it cannot be returned by post.

The consumer is only liable for depreciation resulting from use in excess of that required to determine the nature, characteristics and functioning of the product. The consumer is not liable for depreciation if the business does not inform the consumer of the right of withdrawal.

Exceptions to the consumer ‘s right of withdrawal and cancellation

A 45/2014. (II. 26.) of the Government of the Republic of Hungary, the consumer may not exercise his right of withdrawal in the following cases:

– In the case of a non-prefabricated product which has been produced on the consumer’s instructions or at his express request, or in the case of a product which is clearly tailored to the consumer;

– In the case of a perishable or short-lived product;

– In the case of a sealed product which, for reasons of health or hygiene, cannot be returned after opening after delivery;

– In respect of a product which, by its nature, is inseparably mixed with another product after delivery;

a warranty

In what cases can you exercise your right to warranty for supplies?

In the event of faulty performance by the Seller, you may assert a warranty claim against the Seller in accordance with the rules of the Civil Code.

What rights do you have based on your supplies warranty claim?

You may, at your option, make the following supply warranty claims: You may request a repair or replacement, unless it is impossible to meet the claim you have chosen or would incur a disproportionate additional cost to your business compared to meeting your other claim. If you have not requested or could not request the repair or replacement, you may request a pro rata reduction of the consideration, or you may have the defect repaired or repaired at your own expense, or, ultimately, withdraw from the contract. however, you will bear the cost of the conversion, unless it was justified or given by the business.

What is the deadline for you to enforce your warranty claim?

You must report the defect immediately after it is discovered, but no later than two months after the defect is discovered. However, I would like to draw your attention to the fact that you may no longer exercise your warranty rights beyond the limitation period of two years from the performance of the contract. In the case of second-hand goods, this period shall not exceed one year.

Against whom can you enforce your warranty claim?

You can enforce your supplies warranty claim against the business.

What are the other conditions for enforcing your warranty rights?

Within six months of performance, there are no conditions other than the notification of the defect to enforce your warranty claim if you certify that the product or service was provided by Seller. However, after six months from the date of performance, you are obliged to prove that the defect you recognized already existed at the time of performance.

product warranties

In what cases can you exercise your product warranty right?

In the event of a defect in a movable thing (product), the consumer may decide that the above; you have a supply warranty right; you can enforce a product warranty claim.

What rights do you have based on your product warranty claim?

As a product warranty claim, you may only request the repair or replacement of a defective product.

In which case is the product considered defective?

A product is defective if it does not meet the quality requirements in force at the time of placing on the market or if it does not have the characteristics specified by the manufacturer.

What is the deadline for you to enforce your product warranty claim?

You can assert your product warranty claim within two years of the product being placed on the market by the manufacturer. Upon expiry of this period, he shall lose this entitlement.

Against whom and under what other conditions can you assert your product warranty claim?

You can only make a product warranty claim against the manufacturer or distributor of the movable item. You must prove the defect of the product in the event of a product warranty claim.

In which cases is the manufacturer (distributor) released from its product warranty obligation?

The manufacturer (distributor) is only released from its product warranty obligation if he can prove that:

The product was not manufactured or marketed in the course of his business, or

The defect was not recognizable in the light of current scientific and technical knowledge at the time of placing on the market, or

– the defect of the product results from the application of legislation or a mandatory official regulation.

It is sufficient for the manufacturer (distributor) to prove a reason for the exemption.

Please note that due to the same defect, you cannot claim supplies and product warranties at the same time, in parallel. However, if your product warranty claim is successfully enforced, you can assert your warranty claim against the manufacturer for the replaced product or repaired part.

warranty

In what cases can you exercise your right to a guarantee?

In case of defective performance, the Seller shall (IX. 22.) Government Decree; warranty.

What rights are you entitled to and under what warranty?

In case of defective performance, the Seller shall (IX. 22.), it undertakes a mandatory 1-year warranty for the durable consumer goods listed in the annex to the decree. Failure to meet this deadline will result in disqualification. The warranty period begins with the delivery of the consumer product to the consumer or, if the commissioning is carried out by the business or its agent, begins on the day of commissioning. The business is obliged to make the warranty card available to the consumer together with the consumer product in a form that ensures the legibility of the contents of the warranty card until the end of the warranty period. Improper issuance of the warranty card or failure to make the warranty card available to the consumer does not affect the validity of the warranty. In the event of failure to make the guarantee voucher available to the consumer, the conclusion of the contract shall be deemed to have been proved if the consumer proves the invoice or receipt proving the payment of the consideration. In this case, the rights arising from the warranty can be enforced by proof of payment of the consideration. The consumer can also claim his repair directly from the repair service indicated by the company on the warranty card. The rules governing the exercise of warranty rights must be properly applied when enforcing a warranty claim. If the warranty claim is correct, the customer may request a replacement or repair of the product. If we are unable to replace the product due to lack of stock, there is a possibility of repair. It is possible to request a price reduction or a refund of the purchase price in the event that it is not possible to replace or repair the product. If the Buyer asserts his replacement within three working days from the delivery of the product due to a defect in the product, the Seller is obliged to replace the product, provided that the defect prevents the intended use.

When is the business released from its warranty obligation?

The company is released from its warranty obligation only if it proves that the cause of the defect arose after performance. I would like to draw your attention to the fact that due to the same defect, you cannot assert the warranty and guarantee claim and the product warranty and guarantee claim at the same time, in parallel, otherwise you are entitled to the rights arising from the warranty regardless of the warranty rights.

Product groups covered by the mandatory warranty

Household appliances over HUF 10,000, including in particular refrigerators, freezers, combined refrigerators, electric stoves, washing machines, spin dryers, tumble dryers and any combination thereof, dishwashers, irons, water heaters, heaters, air conditioners and other air conditioners, vacuum cleaners, steam cleaning machine, carpet cleaning machine, floor scrubbing and polishing machine, sewing machine, knitting machine, electric boiler, pump;

2. electrically powered small kitchen appliances over the selling price of HUF 10,000, so in particular microwave oven, toaster, toaster, coffee maker, coffee maker, kettle, kitchen robot, grill, fryer, waffle maker, donut oven, waffle maker, sandwich maker, electric pancake oven, electric pizza oven,

electric frying pan, electric frying pan, electric popcorn maker, electric contact grill, rotary skewer, cooker, mini cooker, rice cooker , fruits dryer;

3. gas appliances above the selling price of HUF 10,000, in particular stove, convector, gas boiler, gas boiler, gas grill, gas stove, gas oven, gas scald, gas lamp;

4. motorized garden machines and non-motorized gardening tools over the sale price of HUF 10,000, so in particular hoeing machine, lawn mower, lawn mower, sliding lawn mower;

5. power tools above HUF 10,000, such as especially chainsaws, drills, impact drills, angle grinders, circular saws, planers;

6. medical aids and devices and sunglasses with a delivery period of at least one year above the selling price of HUF 10,000;

7. health-preserving products and devices above the selling price of HUF 10,000, so especially electric massage, magnetic products, light therapy devices;

8. means of transport above the sale price of HUF 10,000, in particular bicycles, electric bicycles, electric scooters, quads, motorcycles, mopeds, cars, motorhomes, caravans, caravans and trailers;

9. motor watercraft above the sale price of HUF 10,000;

10. childcare articles over the sale price of HUF 10,000, such as, in particular, changing mats and washbasins, prams, high and table high chairs, child safety seats;

11. child monitoring equipment over the sale price of HUF 10,000, so especially breathing monitor, heart monitor, baby monitor;

12. children’s swings, slides and children’s toys requiring similar activities for indoor and outdoor use at home above the sale price of HUF 10,000;

13. lighting products above the selling price of HUF 10,000, so especially luminaires, light sources;

14. security alarm and signaling devices above the sale price of HUF 10,000;

15. electronic communication terminals above the sale price of HUF 10,000, in particular telephones, mobile telephones, fax machines, multi-function devices;

16. telecommunications equipment above the sale price of HUF 10,000, in particular answering machines; satellite receiver and AM Micro antenna systems and components, television, projector, VCR, radio, car radio, radio alarm clock, satellite locator, turntable, tape and cassette recorder, CD recorder and player, DVD recorder and player, game console, Blu-ray player and recorder, desktop media player, personal sound system, mixing desk, amplifier, speaker, speaker, microphone and earphones, head-set;

17. information technology equipment above the sale price of HUF 10,000, especially desktop computer, laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, printer, scanner, camera, film and sound recording camera, video camera and camcorder, dictaphone, photo printer, film and slide scanner,

MP3 and MP4 player, portable media player, flash drive, memory card, battery charger, calculator, pocket calculator;

18. office equipment above HUF 10,000, such as shredders, photocopiers and laminators;

19. overhead projectors and film technology equipment above the selling price of HUF 10,000, including in particular film and overhead projectors, film enlargers, film developing and film processing equipment;

20. optical devices over the selling price of HUF 10,000, such as telescopes, binoculars, microscopes, telescopes;

21. musical instruments over the selling price of HUF 10,000;

22. watches and jewelry above the sale price of HUF 10,000;

23. indoor and outdoor furniture, reclining mattresses over the sale price of HUF 10,000;

24. measuring instruments, generators, power supplies above the sale price of HUF 10,000;

25. firearms above the sale price of HUF 10,000;

26. sports equipment, equipment related to hunting and fishing above the sale price of HUF 10,000;

27. electrically powered beauty care products over the sale price of HUF 10,000, including in particular hair dryers, hair styling machines, hair clippers, epilators, electric razors;

28. fur clothing products made of noble and semi-noble furskins above the selling price of HUF 50,000;

29. accessories and components of products belonging to the product groups listed above above the selling price of HUF 10,000. ”

After sales customer service

After placing an order, the customer may contact our customer service via the following contact details for warranty, guarantee, withdrawal or other information regarding the order or the ordered product.

Customer service phone number: +36209555686

Customer service email address: barbara@leberbarbara.hu

Description of the possibilities of complaint handling

We can also submit their complaints about the activities of the web store or the product distributed by the web store to the operator of the web store by e-mail and post. If the web store also has a retail space, we can also communicate their complaint to the seller in person. The seller is obliged to respond in writing to the complaint received by e-mail or post and send it to the buyer within 25 days.

If the seller does not consider the complaint formulated by the buyer to be justified, he is obliged to justify it and send it to the buyer in writing, as well as to provide written information to the buyer on the nature of his complaint and the available complaint handling options. The seller must provide the registered office, telephone contact, internet contact and mailing address of the competent conciliation body of the consumer’s place of residence or stay.

The seller is obliged to keep a record of the complaint and a copy of the response for five years.

Due to the nature of the Consumer’s complaint, the Service Provider can report its complaints related to its activities at the following contact details.

The User can report his complaints related to the activity of the Service Provider at the following contacts:

Mailing address: 2045 TÖRÖKBÁLINT, BAJCSY-ZSILINSZKY UT 87

Phone number: +36209555686

Email address: barbara@leberbarbara.hu

National Data Protection and Freedom of Information Authority

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet avenue 22 / C.

Mailing address: 1530 Budapest, Mailbox: 5.

Phone: +36 -1-391-1400

Fax: + 36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Consumer protection Authority

Consumers should report their consumer complaints to the consumer protection staff of the competent district office closest to their place of residence. If necessary, the official procedure will be followed after the complaint has been examined. The second-instance official tasks – previously performed by the NFH – were transferred to the Pest County Government Office with national competence. The list of district offices can be found at the following link: http://jarasinfo.gov.hu/

Conciliation Board

If we reject a consumer complaint, you are entitled to make a consumer complaint against us, which you can submit to the competent Conciliation Body of your place of residence or stay. The conciliation body’s proceedings are initiated at the consumer’s request. It is a condition of recourse to the consumer conciliation body that the consumer attempts to settle the dispute directly with the business. Direct dispute resolution can be done in person at the service provider’s customer service, by phone, by e-mail. An additional requirement is that the request for proceedings before the Board, which must be submitted to the Chair of the Board, include:

the consumer’s name, place of residence, place of residence;

the name and registered office or place of business of the business with which the consumer is in dispute;

if the consumer wishes to submit his application to a body whose jurisdiction depends on the place of performance of the contract, the consumer must indicate the place of performance of the contract;

the consumer’s position on the existing dispute, as well as the facts and evidence that support his or her position;

a statement by the consumer that he has attempted to settle the dispute directly with the business;

the consumer must also declare that he has not instituted proceedings, another mediation or a civil action in the dispute before another conciliation body;

it should include what it asks for, what decision it expects the board to make.

finally, the application must include the consumer’s signature

In addition, the application must be accompanied by all documents relied on by the consumer as evidence, as well as documents proving that the consumer has tried to settle the dispute with the business but has been unsuccessful.

We would like to inform you that our company has a duty to cooperate in the conciliation board proceedings.

Contact details of Conciliation Bodies:

Bács-Kiskun County Conciliation Board

Address: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4th

Phone numbers: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax number: (76) 501-538

Name: Dr. Zsuzsanna Horváth

E-mail address: bekeltetes@bacsbekeltetes.huBaranya County Conciliation Board

Address: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36th

Mailing address: 7602 Pécs, Pf. 109.

Phone number: (72) 507-154

Fax number: (72) 507-152

Name: Dr. József Bodnár

E-mail address: bekelteto@pbkik.hu, Békés County Conciliation Board

Address: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5th

Phone numbers: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax number: (66) 324-976

Name: Dr. László Bagdi

E-mail address: bmkik@bmkik.hu; bekeltetes@bmkik.huBorsod-Abaúj-Zemplén County Conciliation Board

Address: 3525 Miskolc, Szentpáli u. First

Phone number: (46) 501-091, 501-870

Fax number: (46) 501-099

Name: Dr. Péter Tulipán

E-mail address: bekeltetes@bokik.hu, Budapest Conciliation Board

Address: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99th

Telephone number: (1) 488-2131

Fax number: (1) 488-2186

Name: Dr. György Baranovszky

E-mail address: bekelteto.testulet@bkik.hu, Csongrád County Conciliation Board

Address: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telephone number: (62) Extension 554-250 / 118

Fax number: (62) 426-149

Name: Dr. Károly Horváth

E-mail address: info@csmkik.hu, Fejér County Conciliation Board

Address: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Phone number: (22) 510-310

Fax number: (22) 510-312

Name: Dr. József Vári Kovács

E-mail address: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.huGyőr-Moson-Sopron County Conciliation Board

Address: 9021 Győr, Szent István út 10 / a.

Telephone number: (96) 520-202; 520-217

Fax number: (96) 520-218

Name: László Horváth

E-mail address: bekelteto@gymskik.hu, Hajdú-Bihar County Conciliation Board

Address: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Phone number: (52) 500-749

Fax number: (52) 500-720

Name: Dr. Zsolt Hajnal

E-mail address: hbkik@hbkik.hu;

Heves County Conciliation Board

Address: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Mailing address: 3301 Eger, Pf. 440.

Telephone number: (36) Extension 416-660 / 105

Fax number: (36) 323-615

Name: Dr. Csaba Gordos

E-mail address: hkik@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok County Conciliation Board

Address: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Phone number: (56) 510-610

Fax number: (56) 370-005

Name: Dr. Lajkóné dr. Judit Vígh

E-mail address: kamara@jnszmkik.hu, Komárom-Esztergom County Conciliation Board

Address: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Phone number: (34) 513-010

Fax number: (34) 316-259

Name: Dr. György Rozsnyói

E-mail address: kemkik@kemkik.hu, Nógrád County Conciliation Board

Address: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9 / a

Phone number: (32) 520-860

Fax number: (32) 520-862

Name: Dr. Erik Pongó

E-mail address: nkik@nkik.hu, Pest County Conciliation Board

Address: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240th

Phone number: (1) -269-0703

Fax number: (1) -269-0703

Name: dr. Károly Csanádi

E-mail address: pmbekelteto@pmkik.hu

Website address: www.panaszrendezes.huSomogy County Conciliation Board

Address: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Phone number: (82) 501-000

Fax number: (82) 501-046

Name: Dr. Ferenc Novák

E-mail address: skik@skik.hu, Szabolcs-Szatmár-Bereg County Conciliation Board

Address: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. Second

Phone number: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax number: (42) 311-750

Name: Görömbeiné dr. Katalin Balmaz

E-mail address: bekelteto@szabkam.hu, Tolna County Conciliation Board

Address: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Phone number: (74) 411-661

Fax number: (74) 411-456

Name: Dr. Ferenc Gáll

E-mail address: kamara@tmkik.hu, Vas County Conciliation Board

Address: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telephone number: (94) 312-356

Fax number: (94) 316-936

Name: Dr. Zoltán Kövesdi

E-mail address: vmkik@vmkik.huVeszprém County Conciliation Board

Address: 8200 Veszprém, Budapest u.3.

Phone number: 88 / 429-008,

Fax number: 88 / 412-150

Name: dr. President Csaba Vasvári

E-mail address: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala County Conciliation Board

Address: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Phone number: (92) 550-513

Fax number: (92) 550-525

Name: Dr. Sándor Molnár

E-mail address: zmbekelteto@zmkik.hu, zmkik@zmkik.hu

Judicial proceedings

If the consumer does not turn to a conciliation body or the procedure is unsuccessful, the consumer has the opportunity to go to court to settle the dispute.

The action must be brought by means of an application containing the following information:

the court seised;

the names, domiciles and legal status of the parties and of the parties’ representatives;

the right to be enforced, stating the facts on which it is based and the evidence thereof;

the data from which the jurisdiction and jurisdiction of the court can be determined;

a firm application for a court decision (claim).

The application must be accompanied by the document or a copy thereof, the content of which is relied on as evidence.

Online dispute resolution platform

The European Commission has set up a website where consumers can register, allowing them to settle their online shopping disputes by completing an application, avoiding litigation. In this way, consumers can assert their rights without, for example, being prevented from doing so by distance.

Hungary is also obliged to operate an online dispute resolution contact point where a minimum of two advisers should be available to assist disputed parties if they have any questions about the procedure. In Hungary, this task is performed by the Budapest Conciliation Board.

The online dispute resolution platform is available at the following link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=hHU

May 25, 2018